Prudnik: Budowa placu magazynowego na zhigienizowane osady i odpady
Numer ogłoszenia: 222556 - 2007; data zamieszczenia: 15.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, fax 077 4363617.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu magazynowego na zhigienizowane osady i odpady.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Prudniku zadaszonego placu magazynowego na zhigienizowane osady i odpady z miejskiej oczyszczalni ścieków. Zakres zamówienia: Roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe, zadaszenie, podłoża i posadzki, instalacje, droga i plac manewrowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.30.00-6, 45.22.32.20-4, 45.23.32.26-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ przekazana zostanie Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Opłata 38,60 zł..

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2007 godzina 14:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy