Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

(19.04.2010) Ogłoszenie numer: 110284 - 2010

Prudnik: Dostawa i montaż dyfuzorów dyskowych membranowych, przeznaczonych do wykonania zadania pn.: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prudniku
Numer ogłoszenia: 110284 - 2010; data zamieszczenia: 19.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego:
PDFSIWZ - dyfuzory.pdf (283,46KB)
PDFSIWZ - zmiana.pdf (469,36KB)

Schemat komór napowietrzania:
PDFzałącznik nr 6 - schemat komór napowietrzania.pdf (64,47KB)

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców:
PDFOdpowiedź na pytanie nr 1 BIP.pdf (771,54KB)
PDFOdpowiedź na pytanie nr 2 BIP.pdf (696,83KB)
PDFOdpowiedź na pytanie nr 4 BIP.pdf (1,33MB)

Wyjaśnienia:
PDFWyjaśnienie na pytania Wykonawców Nr 1.pdf (757,14KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,14MB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia- dyfuzory.pdf (27,59KB)

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o. , ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, faks 077 4363617.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikprudnik.opalnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż dyfuzorów dyskowych membranowych, przeznaczonych do wykonania zadania pn.: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prudniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż dyfuzorów dyskowych membranowych, przeznaczonych do wykonania zadania pn.: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prudniku. Zakres robót: Wymiana w miejscu istniejącego wyeksploatowanego systemu napowietrzania w dwóch komorach napowietrzania, obejmuje: - demontaż starych rusztów napowietrzających z komór biologicznych, - montaż nowych dyfuzorów membranowych w komorach biologicznych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zutylizuje zdemontowane elementy starego systemu napowietrzania. Przewiduje się system o następującej charakterystyce: - typ dyfuzora: membranowy z zaworem zwrotnym, - na jeden reaktor przewiduje się zabudowanie 2 stref napowietrzania, , - standardowe zapotrzebowanie tlenu SOTR = 375 kg O2/h na oba reaktory co daje 187,5 kg O2/h na każdy reaktor, - równomierne ułożenie systemu napowietrzania z zachowaniem układu dotychczasowych płyt, - w reaktorach zamontowano mieszadła wolnoobrotowe, - zasilanie sekcji systemu napowietrzania punktowo przewodem DN 125, - SOTR = 2 reaktory x 187,5 kg O2/h = 375 kg O2/h - sprawność napowietrzania SOTE = 31,32 % - wymagana ilość powietrza Q = 2 reaktory * 2000 Nm3/h = 4000 Nm3/h - każda strefa dyfuzorów wyposażona w układ odprowadzania skroplin. Wymagania techniczne dyfuzora dyskowego membranowego: - grubość membrany 8 mm do 2,45 mm, - średnica dysku: > 300 mm, - powierzchnia dysku: 0,06 m2, - twardość wg Shore A = 60, - kształt nacięć - podłużna, bez pęknięć na końcach, - rozmiar pęcherzyków powietrza: 1 do 3 mm, - wydajność robocza: 8,33 do 133,3 m3/m2h (przeciążeniowo 166 m3/m2h ), - straty ciśnienia: 2 do 5 kPa. Schemat komór napowietrzania gdzie maja być zainstalowane nowe dyfuzory przedstawiono w załączniku nr: 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wizji lokalnej ma miejscu instalacji dyfuzorów przed złożeniem oferty. Termin wizji lokalnej powinien być ustalony z Zamawiającym telefonicznie lub pisemnie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Warunkiem odbioru robót będzie: 1. Pozytywny wynik próby szczelności zamontowanych dyfuzorów i równomierności napowietrzania stwierdzonych poprzez wizualne obserwacje wielkości i rozkładu wydobywających się pęcherzyków powietrza. 2. Przedstawienie i przekazanie Zamawiającemu na dostarczone materiały certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectwa jakości, kart gwarancyjnych. Wykonawca zapewni na swój koszt: przygotowanie placu budowy oraz jego likwidację po zakończeniu robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.66.00-0, 45.25.22.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie pobiera się wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia niniejszego zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy to w okresie tej działalności co najmniej dwóch dostaw membran do rusztów lub rusztów napowietrzających drobnopęcherzykowych rurowych, wraz z montażem o wartości na mniejszej niż 200 000 PLN każda. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie niniejszego zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca : wskaże osobę odpowiedzialną za wykonanie niniejszego zamówienia do pełnienia funkcji kierownika zamówienia wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, która to osoba powinna posiadać: - wykształcenie techniczne, - w okresie ostatnich 5 lat doświadczenie przy realizacji, co najmniej 2 inwestycji obejmującej budowę lub wymianę instalacji napowietrzających drobnopęcherzykowych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości, co najmniej 100 000 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100 000 PLN. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których posiadają rachunek bankowy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skąpania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie prze Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  Przedstawienie i przekazanie Zamawiającemu na dostarczone materiały certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectwa jakości, kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarci umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. 2). Dokument pełnomocnictwa musi zawierać: nazwę postępowania, co do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. 3). Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako cześć oferty. Wymagany jest oryginał pełnomocnictwa. 4). W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotu, o którym mowa w niniejszym rozdziel, ostateczną umowę będą podpisywać przedstawiciele wszystkich podmiotów tworzących dany podmiot, a podmioty te będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 5). W przypadku wyboru takiej oferty Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzieleniu zamówienia publicznego będzie zadał umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która powinna określać co najmniej: zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz zasady dokonywania rozliczeń. 6). Zaleca się aby Pełnomocnik był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. Wobec powyższego w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja na wykonane roboty - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwikprudnik.opalnet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat, 48 - 200 Prudnik..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat, 48 - 200 Prudnik..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na podstawie art. 93 Pzp. W przypadku nie pozyskania środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych, które to Zamawiający zamierza pozyskać i przekazać na sfinansowanie zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak