Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

(16.04.2010) Ogłoszenie numer: 108112 - 2010


Prudnik: Dostawa materiałów do wykonania zadania pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej Prudnik - Chocim - Dębowiec ETAP I - w granicach miasta Prudnik
Numer ogłoszenia: 108112 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego:
PDFSIWZ (192,64KB)
 

PDFOdpowiedz na pytania Wykonawców Nr 1.pdf (1,15MB) 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,22MB)

PDFZmiana- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,64MB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (19,10KB)


 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o. ,
ul. Poniatowskiego 1
48-200 Prudnik
woj. opolskie
tel. 077 4363617
faks 077 4363617.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikprudnik.opalnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do wykonania zadania pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej Prudnik - Chocim - Dębowiec ETAP I - w granicach miasta Prudnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych do budowy kanalizacji sanitarnej, przeznaczonych do wykonania zadania pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej Prudnik - Chocim - Dębowiec, ETAP I - w granicach miasta Prudnik. Materiały mają być dostarczone na plac budowy wskazany przez Zamawiającego. Dostawa materiałów w poszczególnych partiach odbywać się będzie w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego. Terminy dostaw będą ustalane z Wykonawcą minimum 7 dni przed planowaną dostawą. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na materiały instalacyjne będące przedmiotem zamówienia świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. Zestawienie materiałów przeznaczonych do dostawy stanowi Dział III SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.51.00-0, 44.16.31.12-8, 44.13.00.00-0, 44.42.37.40-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z oferta oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp na formularzu nr 3 będącemu załącznikiem do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp na formularzu nr 3 będącemu załącznikiem do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp na formularzu nr 3 będącemu załącznikiem do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp na formularzu nr 3 będącemu załącznikiem do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na materiały instalacyjne będące przedmiotem zamówienia świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarci umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. 2). Dokument pełnomocnictwa musi zawierać: nazwę postępowania, co do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. 3). Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako cześć oferty. Wymagany jest oryginał pełnomocnictwa. 4). W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotu, o którym mowa w niniejszym rozdziale, ostateczną umowę będą podpisywać przedstawiciele wszystkich podmiotów tworzących dany podmiot, a podmioty te będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 5). W przypadku wyboru takiej oferty Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzieleniu zamówienia publicznego będzie zadał umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która powinna określać co najmniej: zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz zasady dokonywania rozliczeń. 6). Zaleca się aby Pełnomocnik był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. Wobec powyższego w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwikprudnik.opalnet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat, 48 - 200 Prudnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2010 godzina 11:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat, 48 - 200 Prudnik.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 Pzp, w przypadku nie przyznania środków finansowych pochodzących z funduszów zewnętrznych, które Zamawiający zamierza pozyskać i przekazać na sfinansowanie zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak