Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie za rok 2005

Sprawozdanie Zarządu Spółki

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.”

z :

- działalności Spółki,

- działalności Zarządu Spółki,

za okres 1.01. - 31.12.2005 r.
Spis treści

Sprawozdanie z działalności Spółki

I. Wybrane informacje o Spółce

1. Nazwa

2. Siedziba

3. Forma organizacyjno – prawna

4. Kapitały Spółki

5. Zarząd Spółki

6. Rada Nadzorcza Spółki

7. Przedmiot działania

8. Ochrona środowiska

9. Polityka zaopatrzenia

10. Bank Spółki

II. Organizacja i zarządzanie

1. Struktura organizacyjna

2. Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki

III. Produkcja - sprzedaż

1. Produkcja i sprzedaż wody

2. Odprowadzanie ścieków

3. Pozostałe usługi ( transportowo – sprzętowe, instalacyjno – budowlane, techniczne i laboratoryjne)

IV. Remonty, modernizacje, inwestycje

1. Rok sprawozdawczy

2. Potrzeby na rok 2005 i dalsze

V. Analiza ekonomiczno - finansowa

1. Analiza bilansu

2. Analiza rachunku zysków i strat

3. Straty i zyski nadzwyczajne

4. Poręczenia gwarancyjne udzielane przez Spółkę

5. Wykaz głównych należności

6. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane

7. Kredyty bankowe

8. Analiza wskaźnikowa

9. Możliwości rozwoju sytuacji finansowej Spółki

VI. Analiza SWOT

1. Mocne i słabe strony

2. Szanse i zagrożenia

VII. Strategia Spółki na najbliższe lata

VIII. Inne ważne zdarzenia

Sprawozdanie z działalności Zarządu

1. Informacje o członkach Zarządu

2. Sposób i okres powołania

3. Zakres kompetencji członków Zarządu

4. Inicjatywy podejmowane przez poszczególnych członków Zarządu w zakresie swoich kompetencji

5. Tematyka i wykaz podejmowanych uchwał

6. Współpraca z Radą Nadzorczą (realizacja uchwał Rady)

7. Współpraca ze związkami zawodowymi

8. Informacje i sprawozdania składane Zgromadzeniu Wspólników

9. Sprawy różne
Sprawozdanie z działalności SpółkiI. Wybrane informacje o Spółce1. Nazwa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Siedziba

Województwo Opolskie, Powiat Prudnicki, Gmina Prudnik, miejscowość Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1.

3. Forma organizacyjno – prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Kapitały Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 22.657.595,00 zł i dzieli się na 3.019 udziałów po 7.505 zł, każdy.

Spółka posiada niepokryte straty za lata 2003 i 2004 w wysokości łącznej 1 378 761,03 zł. na co składają się:

 • niepokryta część straty za rok 2003 w wysokości 450 300 zł,

 • strata za rok 2004 w wysokości 928 461,03 zł.

 • Sposób pokrycia straty określają n/w uchwały Zgromadzenia Wspólników:

 • Nr 4/2004 na podstawie której, stratę netto z działalności Spółki w roku 2003 postanawia się pokryć z zysku netto do roku 2007,

 • Nr 3/2005 na podstawie której, stratę netto z działalności Spółki w roku 2004 postanawia się pokryć z zysków przyszłych okresów.

Realizacja w/w uchwał zostało przewidziana w Programie Restrukturyzacji Spółki przedstawionym Burmistrzowi Prudnika w sierpniu 2005 r., który zakłada pokrycie strat z zysków w roku 2007 i 2008 przy założeniu wzrostu taryf w latach 2006, 2007, 2008 o 10 %. Założenia wynikające z Programu zostały uwzględnione przy budowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1.07.2006 r. do 30.06.2007 r.

5. Zarząd Spółki

W skład organu wchodzą:

 • Zbigniew Zioła – Dyrektor Zarządu,

 • Stanisław Waszczykowski – Zastępca Dyrektora Zarządu

Skład zarządu był niezmienny przez cały rok 2005.

6. Rada Nadzorcza Spółki

W roku 2005 w skład organu wchodzili:

 • Urszula Brudkiewicz – Przewodnicząca Rady ,

 • Marek Krajewski – Zastępca Przewodniczącej Rady,

 • Bogusław Wołczyk – sekretarz Rady,

7. Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • odprowadzanie ścieków,

 • pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,

 • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

 • prowadzenie robót ogólnobudowlanych związanych z lokalną budową rurociągów wodnych i kanalizacji z pracami pomocniczymi,

 • prowadzenie robót związanych z montażem instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • prowadzenie robót instalacyjnych budowlanych,

 • świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu instalacyjnego,

 • działalność projektowania budowlanego związanego z inżynierią lądową, wodną, liniami i sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.

8. Ochrona środowiska

Odprowadzanie ścieków:

Spółka posiada pozwolenie wodno prawne wydane przez Urząd Wojewódzki w Opolu Wydział Ochrony Środowiska decyzją Nr OŚ-III-6210/341/96/ig z dnia 18.12.1996 r.. W roku 2004 odprowadzono do odbiornika 1.524.999 m3 ścieków oczyszczonych.

Ścieki oczyszczone wprowadzone do rzeki Prudnik w całej rozciągłości spełniały wymagania określone w pozwoleniu wodno prawnym.. Oczyszczalnia ścieków utrzymywała wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń poszczególnych parametrów ścieków, który wyniósł odpowiednio:

 • w zakresie BZT5 – 99,0 %,

 • w zakresie ChZT – 96,4 %,

 • w zakresie azotu ogólnego – 76,3 %,

 • w zakresie fosforu ogólnego – 92,7 %,

 • w zakresie azotu amonowego – 91,1 %,

 • w zakresie zawiesiny ogólnej – 97,1 %.

Gospodarka odpadowa:

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628) Spółka posiada Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zatwierdzony decyzją Starosty Prudnickiego nr Ro.IV.7644-0-/D-29/02 z dnia 1.07.2002 r.) wraz z informacją o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne w ilości od 5 do 5 tysięcy ton rocznie.

Spółka prowadzi gospodarkę odpadową w oparciu o w/w dokumenty.

Jednocześnie Spółka Decyzją Starosty Prudnickiego nr Ro.IV.7644-0/Z-5/03 z dnia 20 .08.2003 r. uzyskała zezwolenie na unieszkodliwianie, odzysk i transport odpadów pochodzących z działalności miejskiej oczyszczalni ścieków w postaci:

 • ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych po poddaniu procesowi higienizacji,

 • zawartości piaskowników po przeprowadzonej dezynfekcji

W oparciu o w/w decyzję 2005 r. na oczyszczalni ścieków wytworzono 1664,5 ton ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych higienizowanych wapnem palonym. Osady w ilości 1528,5 ton tj. 91,8 % zostały przekazane do przyrodniczego wykorzystania rolnikom indywidualnym z terenu Gminy Prudnik i Gminy Lubrza. Pozostała ilość z konieczności została zdeponowana na czasowym składowisku osadów odwodnionych użytkowanym przez zakład.

9. Polityka zaopatrzenia

Ze względu na charakter prowadzonej działalności (zamówienia sektorowe) zgodnie z zapisami obowiązującej w 2005 r. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Spółka ma obowiązek stosować przepisy ustawy jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 000 000 EURO dla robót budowlanych.

Zamówień przekraczających w/w kwoty Spółka w roku 2005 nie realizowała. Przy zakupie większej ilości materiałów np. na realizacje zadań inwestycyjnych stosuje się wewnętrzne postępowania w celu wyboru dostawcy oferującego najniższe ceny, przy zachowaniu odpowiedniej jakości towaru.

Przy bieżących zakupach materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych, Spółka podobnie jak w roku poprzednim korzystała z usług sprawdzonych dostawców, którzy gwarantują dobrą jakość towaru, pewność i niezawodność dostaw, długie terminy realizacji faktur oraz udzielają rabatów przy zakupie. Są to:

 • Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego „WOD BUD” Mazańcowice, filia w Opolu – w zakresie pełnego asortymentu materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • Firma „DOMEX” z Dzierżoniowa – w zakresie zakupu nasuwek i kształtek naprawczych,

 • Firma „KEMIPOL” z Polic – w zakresie dostawy koagulantów PIX i PAX do chemicznego strącania fosforu na miejskiej oczyszczalni ścieków,

 • Firma „KORONA” z Warszawy – w zakresie dostawy flokalantów do odwadniania osadu,

 • Firma „CHEMIA” z Opola – w zakresie dostawy podchlorynu sodu do dezynfekcji wody,

 • Firma „OPOLWAP” z Tarnowa Opolskiego – w zakresie dostawy wapna palonego do higienizacji osadu.

Przy zakupie materiałów z konieczności oraz materiałów drobnych np. biurowych, Spółka korzystała ze znajdujących się na terenie Prudnika hurtowni materiałów budowlanych oraz innych hurtowni.

Sprawy zaopatrzenia w Spółce prowadzi specjalista ds. zaopatrzenia i transportu, pracownik działu utrzymania ruchu. Zakupy dokonywane są na podstawie pisemnego zapotrzebowania zatwierdzonego przez jednego z członków Zarządu.

10. Bank Spółki

Spółka w roku 2004 prowadziła swoje rachunki w następujących bankach:

 • Bank Spółdzielczy w Prudniku – rachunek główny,

 • ING – Bank Śląski S.A. O/Nysa – rachunek pomocniczy.II. Organizacja i zarządzanie

1. Struktura organizacyjna

Spółka w roku 2005 nadal prowadziła swoją działalność w oparciu o niezmienioną w stosunku do lat poprzednich strukturę organizacyjną, która obowiązuje od 1997 roku. Struktura została opracowana przez Zarząd Spółki i przyjęta Uchwałą nr 40/01/97 z dnia 20.01.1997 r. Jednocześnie na posiedzeniu w dniu 28.02.1997 została przyjęta przez Radę Nadzorczą , a 21 maja 1997 r. przez Zgromadzenie Wspólników. Struktura ta zakłada docelową obsadę stanowisk w ilości 81,5 etatu. Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu w dniu 21 maja 1997 r. wyraziło zgodę na obsadę 75 etatów. Obowiązujący schemat organizacyjny Spółki i rzeczywiste zatrudnienie przedstawiono poniżej:

 Sprawozdanie_2005_html_m360523df.jpeg

2. Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki

 1. Średnie roczne zatrudnienie w roku 2005 wyniosło:

  • Osoby - 68,83

  • Etaty - 67,65.

 2. Pracownicy produkcyjni:

  • Osoby - 48,00

  • Etaty - 47,79

 3. Pracownicy nieprodukcyjni:

  • Osoby - 21,00

  • Etaty - 19,86

 4. Wykształcenie pracowników:

  • wyższe – 13 osób,

  • średnie zawodowe – 19 osób,

  • średnie ogólne – 2 osoby,

  • zasadnicze zawodowe – 24 osoby,

  • podstawowe – 11 osób.

 5. Staż pracy pracowników:

  • do 5 lat – 9 osób,

  • od 6 do 10 lat – 25 osób,

  • 11 do 20 lat – 19 osób,

  • powyżej 20 lat – 16 osób.

 6. wiek pracowników:

  • do 35 lat – 7 osób,

  • od 36 do 50 lat – 38 osób,

  • powyżej 50 lat – 24 osoby.

 7. Obowiązujący system wynagrodzeń:
  W Spółce obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 28.05.1993 r..

 8. Średnia płaca w Spółce:

  • Rok 2003 – 2 112,75 zł,

  • Rok 2004 – 2 126,65 zł,

  • Rok 2005 – 2 119,65 zł.

 9. Świadczenia na rzecz pracowników:

  • ZFŚS – 47 708,11 zł,

  • ekwiwalent za pranie i odzież – 14 902,33 zł,

  • posiłki profilaktyczne – 21 230,43 zł,

  • badania lekarskie – 6 103,78 zł,

  • materiały bhp – 17 913,27 zł,

  • szkolenie pracowników –11 789,17 zł,

  • podróże służbowe – 11 789,17 zł.

 10. zwolnienia grupowe, spory zbiorowe:
  W roku 2005 nie miały miejsca.

 11. związki zawodowe:
  W Spółce prowadzą działalność dwie organizacje związkowe:
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zrzeszający 33 członków,
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Prudnik zrzeszający 12 członków.

III. Produkcja - sprzedaż

1. Produkcja i sprzedaż wody

 • dochody ze sprzedaży wody 2 122 342 zł,

 • koszty produkcji i rozprowadzania wody 2 264 458 zł,

 • strata 142 116 zł.

2. Odprowadzanie ścieków

 • dochody z odprowadzania ścieków 3 294 123 zł,

 • koszty odprowadzania ścieków 3 588 965 zł,

 • strata 294 842 zł.

3. Pozostałe usługi ( transportowo – sprzętowe, instalacyjno – budowlane, techniczne i laboratoryjne)

 • dochody z wykonania usług 413 026 zł,

 • koszty wykonania usług 378 366 zł,

 • zysk 34 660 zł.

IV. Remonty, modernizacje, inwestycje

1. Rok sprawozdawczy

1.1. Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne realizowane były w oparciu o „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 - 2007”. W tabeli nr 1 przedstawiono wykaz zadań realizowanych w roku 2005.

Tab. nr 1 Wykaz rzeczowo – finansowy wykonanych w roku 2005 zadań wynikających z planu inwestycji na rok zbudowanego na podstawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 – 2007”

L.p.Nazwa zadania

Koszty planowane na rok 2005

( zł )

Koszty

rzeczywiste netto

poniesione w roku 2005

( zł )Uwagi

1

Włączenie do systemu wizualizacji stacji wodociągowej w Szybowicach

104 800

109 212


2

Wymiana przyłączy wodociągowych na skutek ich awarii

30 000

16 992


3

Przygotowanie składowiska osadów przeznaczonych do dystrybucji na terenie oczyszczalni.

10 000

10 000

Przygotowano dokumentację techniczną

4

Montaż urządzeń pomiarowych na wylotach przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej

45 000

51 136


5

Uzbrojenie w sieć kanalizacyjną dalszej przewidzianej pod zabudowę części osiedla Tysiąclecia – ul. Akacjowa

kanalizacja deszczowa, l = 510 m

100 000

115 945


6

Wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych

2 5.000

35.000

10 000

Przygotowano dokumentację techniczną i wniosek do WFOŚ i GW

7

Likwidacja pompowni ścieków przy ul. Lipowej,

20 000

2 000

Przygotowano dokumentację techniczną

Zadanie zostanie zakończone w roku 2006.

8

Uzbrojenie w sieć wodociągową terenów przeznaczonych pod zabudowę w okolicach ul. Akacjowej

15 000

10 218

Roboty zostały przerwane

w grudniu 2005 r.

ze względu na złe warunki atmosferyczne Zadanie zostanie zakończone w roku 2006.

9

Adaptacja części budynku pompowni w Szybowicach na agregatownię

9 000

8 245

Zakończenie zadania z roku 2004

10

Inne

Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Meblarskiej( I etap Ø 110 mm PCW, l = 18 m)

20 000

7 102
Z ogółu zadań przedstawionych w tabeli nr 1 roboty wymienione w pozycjach nr 2, 5, 7, 8 , 9, 10 wykonywane były przez służby Spółki. Pozostałe zadania realizowane były systemem zleconym.

W ramach w/w planu z konieczności wymieniono ogółem 17 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 341,5 m. Ilość przyłączy wymienionych na terenie miejskim i wiejskim przedstawiono w tabeli nr 2:

Tabela nr 2 - Wymienione przyłącza wodociągowe

L.p.

Usytuowanie

Ilość

( szt.)

Długość

(m)

1

Wieś

12

268

3

Miasto

5

73,5


Razem

17

341,5W roku 2005 dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

 1. na wyposażenie działu utrzymania ruchu:

  • komputer przenośny za kwotę netto 3 199 zł,

 2. na wyposażenie oczyszczalni ścieków:

  • stacja bazowa radiotelefonii bezprzewodowej za kwotę netto 4 869 zł

 3. na stację wodociągową przy ul. Prężyńskiej w Prudniku :

  • zestaw komputerowy do systemu wizualizacji i sterowania. Za kwotę netto 3 646 zł

 4. w ramach wymiany środków transportu:

  • samochód ciężarowy WV T5 za kwotę netto 77 436 zł.1.2. Remonty i naprawy

W celu utrzymania posiadanych obiektów urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym pozwalającym na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na właściwym poziomie sanitarnym i technicznym wykonano następujące roboty remontowe i naprawcze:

 1. Remonty urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę (ujęcia wody, stacje wodociągowe, pompownie wody), których koszt wyniósł 29 341 zł.

 2. Najważniejsze roboty wykonane w tym zakresie to:

  • naprawa dachu na budynku stacji wodociągowej przy ul. Poniatowskiego w Prudniku,

  • malowanie budynku pompowni oraz komory zasuw zbiornika wody stacji wodociągowej w Szybowicach.

 3. Remonty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej (wymiana skrzynek ulicznych,

  • wymiana i naprawa hydrantów, naprawa i znakowanie armatury, regulacje skrzynek , płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej), których koszt wyniósł 59 839 zł. Ilość wymienionej armatury i uzbrojenia przedstawiono w tabeli nr 3:

 4. Tabela nr 3 - Wymiana armatury i uzbrojenia

Rodzaj armatury i uzbrojenia

Skrzynka do zasuw

(szt.)

Zasuwa

(szt.)

Hydrant

(szt.)

10

2

4 1. Usuwanie awarii - łącznie usunięto 121 awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. Ich koszt łączny to 110 173 zł. Ilość i rodzaj awarii przedstawiono w tabeli nr 4 1. Tabela nr 4 - AwarieL.p.

Rodzaj awarii

Ilość

(szt.)

Koszt

(zł)

1

Wodociągowe

76

93 965

2

Kanalizacyjne

45

16 208


Razem

91

110 173 1. Wymiana i montaż wodomierzy - wymieniono lub zamontowano łącznie 778 wodomierzy. Koszt tej operacji wyniósł 100 550 zł. Na ogólną ilość wodomierzy 585 szt. przypada na miasto (koszt 81 021 zł), zaś 202 szt. przypada na wieś (koszt 19 804 zł).

 2. Remonty związane z utrzymaniem kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej oraz pompowni kanalizacyjnych (naprawa studzienek rewizyjnych, wymiana włazów, naprawa przewodów kanalizacyjnych, czyszczenie przewodów, kolektorów, syfonów i przelewów), których koszt wyniósł 161 982 zł.

 3. Remonty i naprawy wykonane na miejskiej oczyszczalni ścieków, których koszt wyniósł 65 988 zł. Ważniejsze roboty wykonane na tym obiekcie to:

  • naprawa sterowania oraz układu pneumatycznego prasy Von Roll,

  • wymiana taśm filtracyjnych w prasie Von Roll,

  • naprawa pomp dozujących koagulant PIX,

  • naprawy dmuchaw, silników oraz sterowania pracą dmuchaw,

  • naprawa sond tlenowych,

  • naprawa układu jezdnego pomostu piaskownika,

  • naprawa dachów na obiektach technologicznych,

  • remont koryta odpływowego osadnika wtórnego nr 1,

  • wymiana okien w budynku pompowni recyrkulatu,

  • wymiana drzwi w hali krat.

 4. Remonty i naprawy transportu, sprzętu specjalnego i maszyn budowlanych, których koszt netto wyniósł ok. 40.000 zł. Najważniejsze, wykonane w roku 2005 naprawy to:

  • remont silnika koparko – spycharki Białoruś,

  • naprawa sprzęgła napędu hydrauliki w koparko – ładowarce Waryński,

  • naprawa zawieszenia przedniego w samochodzie specjalnym Jelcz S.C. – 21,

  • naprawa układu kierowniczego w samochodzie specjalnym Star SW201A.

1.3. Usługi i roboty zlecone

Oprócz zadań własnych Spółka realizowała szereg zadań zleconych, przyjmując do realizacji każde zlecenie, które biorąc pod uwagę jej potencjał było realne do wykonania. W roku 2005 wykonano roboty i usługi zlecone o łącznej wartości netto 451 000 zł. Źródła dochodów i osiągnięte wartości usług z tej działalności przedstawiono w tabeli nr 5:

Tabela nr 5 - Usługi odpłatneL.p.Rodzaj usługWartość usług netto

( zł )

1

Usługi sprzętem specjalistycznym (S.C.-21, SW-21),

maszynami budowlanymi i środkami transportu.

34 000

2

Usługi sieciowe, instalacyjne oraz budowlane

376 000

3

Usługi techniczne (wydawania warunków technicznych, uzgadnianie dokumentacji)

3 000

4

Usługi laboratoryjne

38 000


Razem

451 000Najważniejsze zadania zlecone realizowane przez brygadę remontowo-wykonawczą to:

 • wykonanie kanalizacji deszczowej dla stacji paliw ORLEN,

 • wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami dla stacji paliw ORLEN,

 • wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Tkackiej w ramach programu rewitalizacji,

 • wykonanie odwodnienia oraz wymiana przkanalików sanitarnych i deszczowych w ulicy Tkackiej w ramach programu rewitalizacji,

 • wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sobieskiego w ramach programu rewitalizacji,

 • wymiana przkanalików sanitarnych i deszczowych w ulicy Sobieskiego w ramach programu rewitalizacji.2. Potrzeby na rok 2005 i dalsze

Potrzeby na lata 2005 – 2007 są określone w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 - 2007”.

W tabeli nr 6 przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w latach 2006 – 2007.

Tabela nr 6 – Potrzeby inwestycyjne na lata 2005 – 2007

L.p.

Przewidywane koszty

(zł)

Okres realizacji

(lata)

Sposób

finansowania

1

40 000

2007

środki

własne

2

30 000

2007

środki

własne

3

40.000

2006 - 2007

środki

własne

4

30 000

2006 - 2007

środki

własne

5

10 000

2006

środki

własne

6

35 000

2007

środki

własne

7

66 000

2006 - 2007

środki

własne

8

35 000

2007

środki

własne

9

100 000

2005 – 2007


środki własne

i pomocowe

10

40 000

2006 - 2007

środki

własne

12

40 000

2006

środki własne

i pomocowe

13

80 000

2007

środki własne

i pomocowe

14

260 000

(222 000)

2005 – 2007

(2008)

środki własne

i pomocowe

15

30 000

2006 - 2007

środki

własne

16

30 000

2006 - 2007

środki

własne

17

450 000

2006 - 2007

środki własne

i pomocowe

18

50 000

2006

środki

własne

19

47 000

2006 - 2007

środki

własne

V. Analiza ekonomiczno - finansowa

1. Analiza bilansu

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na koniec w zł

Struktura, w %

Zmiany, w %

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2003/2002

2004/2003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.

Aktywa trwałe

22069442

21383194

20275745

94,3

93,7

90,8

96,9

94,8

I.

Rzeczowe aktywa trwałe

22069442

21289178

20181925

94,3

93,3

90,4

96,5

94,8

II.

Długoterminowe rozlicznia międzyokresowe

0

94016

93821

X

0,4

0,4

X

99,8

B.

Aktywa obrotowe

1336127

1426364

2057664

5,7

6,3

9,2

106,7

144,2

I.

Zapasy

70700

86750

74513

0,3

0,4

0,3

122,7

85,9

II.

Należności krótkoterminowe

1214759

933629

974763

5,2

4,1

4,4

76,9

104,4

1.

Należności z tyt. dostaw i usług w tym:

1160566

839385

928584

5,0

3,7

4,2

72,3

110,6

O okresie spłaty pow. 12 miesięcy

0

0

0

X

X

X

X

X

III.

Inwestycje krótkoterminowe

34759

393604

995637

0,2

1,7

4,5

1132,4

252,9

 

W tym środki pienięzne

37759

393604

995637

0,2

1,7

4,5

1132,4

252,9

IV.

Rozlicznienia międzyokresowe

15907

12379

12750

0,0

0,1

0,0

77,8

103,0

Suma aktywów

23405569

22809558

22333410

100,0

100,0

100,0

97,5

97,9

PASYWA


Lp.

Wyszczególnienie

Stan na koniec w zł

Struktura, w %

Zmiany, w %

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2003/2002

2004/2003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.

Kapitał własny

22642836

22040197

21606046

96,7

96,6

96,7

97,3

98,0

I.

Kapitał podstawowy

22657595

22657595

22657595

96,8

99,3

101,4

100,0

100,0

II.

Kapitał zapasowy

11446

13556

18239

0,0

0,1

0,1

118,4

134,5

III.

Kapitał z aktualizacji wyceny

749445

747807

743125

3,2

3,3

3,3

99,8

99,4

IV.

Wynik finansowy netto – strata

775650

1378761

-1812913

-3,3

-6,0

-8,1

-177,7

131,1

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiąznia

762732

769361

727364

3,3

3,4

3,3

100,9

94,5

I.

Rezerwy na zobowiązania

0

80467

97143

0,0

0,4

0,5

X

120,7

II.

Zobowiązania długoterminowe

20700

17730

0,0

0,1

0,1

-

85,7

0,0

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

698846

640495

605172

3,0

2,8

2,7

91,6

94,5

1.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym:

183386

236655

192430

0,8

1,0

0,9

129,0

81,3

O okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy

X

X

X

X

X

X

X

X

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

43186

30668

25049

0,2

0,1

0,1

71,0

81,7

Suma pasywów

23405569

22809558

22333410

100,0

100,0

100,0

97,5

97,9

 

Aktywa Spółki na dzień bilansowy były niższe niż w poprzednim roku obrotowym o 2,1 %. Spadek nastąpił w aktywach trwałych o 1 107 447,45 zł, tj. o 5,2 %, przy wzroście w aktywach obrotowych o 631 299,44 zł, tj. o 44,2 %. Na spadek aktywów trwałych wpłynęło zmniejszenie ich wartości o naliczoną amortyzacje od posiadanego majątku trwałego przy mniejszych nakładach na zakup nowego. Natomiast wzrost stanu aktywów obrotowych wystąpił w związku ze wzrostem głównie stanu środków pieniężnych.

2. Analiza rachunku zysków i strat 

Lp.

Wyszczególnienie

Za rok obrotowy, w zł

Struktura, w %

Zmiany, w %

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2004/2003

2005/2004

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

5401211

5475368

5975214

100,0

100,0

100,0

101,4

109,1

B.

Koszty działalności operacyjnych

6165057

6389662

6377365

114,1

116,7

106,7

103,6

99,8

C.

Wynik ze sprzedaży (strata)

-763845

-914294

-102151

-14,1

-16,7

-6,7

119,7

44,0

D.

Pozostałe przychody operacyjne

121348

60789

35890

2,2

1,1

0,6

50,1

59,0

E.

Pozostałe koszty operacyjne

123243

82055

50254

2,2

1,5

0,6

66,6

61,2

F.

Strata z działalności operacyjnej

-765740

-935560

-416515

14,1

17,1

7,0

122,2

44,5

G.

Przychody finansowe

9666

7435

8571

0,2

0,1

0,1

76,9

115,3

H.

Koszty finansowe

19190

14802

9404

0,4

0,2

0,1

77,1

63,5

I.

Strata z działalności gospodarczej

-775650

-942927

-417348

14,3

17,2

7,0

121,6

44,3

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

-387

917

67

X

X

0

X

0

K.

Strata brutto

-775650

-942010

-417281

14,3

17,2

7,0

121,4

44,3

L.

Podatek dochodowy

0

13549

-16871

X

0,2

0,3

X

X

N.

Strata netto

-775650

-928461

-434152

14,3

17,0

7,3

119,7

46,8

Z analizy rachunku zysków i strat wynika, że przychody netto ze sprzedaży wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 499 846,43 zł tj. o 9,1 % , a koszty działalności operacyjnej obniżyły się o 12 297,36 zł tj. o 0,2 %, co spowodowało, że strata ze sprzedaży wyniosła 402 150,79 zł i w stosunku do roku poprzedniego była niższa o 512 143,49 zł.. Strata netto po uwzględnieniu wyników na pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej i działalności nadzwyczajnej wyniosła 434 152,00 zł, co w stosunku do roku poprzedniego stanowi zmniejszenie o 494 309,03 zł..

3. Straty i zyski nadzwyczajne

 • Straty nadzwyczajne – 336,89 zł,

 • Zyski nadzwyczajne w wysokości 403,21 z tytułu otrzymanych odszkodowań.

4. Poręczenia gwarancyjne udzielane przez Spółkę

Na koniec roku 2005 nie występują.

5. Wykaz głównych należności

L.p.

Wysokość należności

(zł)

1

326 244, 72

2

46 333, 86

3

71 346, 92

4

22 961, 17

5

10 041, 59

6

970, 92

7

1 302, 35

8

2 004, 84

9

3 038, 76

10

6 630, 04


490 875, 176. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane

 • Zobowiązania ogółem wyniosły 605 173, 33 zł.

 • Zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.

7. Kredyty bankowe

Na koniec roku 2005 Spółka nie korzystała z kredytu bankowego. Na początku roku występował kredyt na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Prudniku

Spółka korzysta z jednej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, której wysokość na koniec roku 2005 wynosiła 20 700 zł ( zaciągnięta w roku 2002 na wykonanie Instalacji do higienizacji osadów wapnem palonym na miejskiej oczyszczalni ścieków).8. Analiza wskaźnikowa

Lp.

Wyszczególnienie

2003

2004

2005

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI/ZYSKOWNOŚCI

1.

Rentowność majątku
(ROA) /w %/

Wynik finansowy netto
Średnioroczny stan aktywów

-3,36

-4,02

-1,92

2.

Rentowność kapitałów własnych
(ROE) /w %/

-3,48

-4,16

-1,99

3.

Zyskowność brutto sprzedaży
/w %/

-14,14

-16,70

-6,73

4.

Zyskowność netto sprzedaży
/w %/

-14,36

16,96

-7,27

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

5.

Szybkość obrotu należnościami
/w dniach/

65

67

54

6.

Stopień spłaty zobowiązań
/w dniach/

15

12

12

7.

Szybkość obrotu zapasów
/w dniach/

5

4

4

8.

Wskaźnik płynności I
/płynność bieżąca/

1,91

2,23

3,4

9.

Wskaźnik płynności II
/płynność szybka/

1,81

2,09

3,28

10.

Wskaźnik płynności III
/płynność inwestycji/

0,05

0,61

1,64

WSKAŹNIK STABILIZACJI FINANSOWEJ

11.

Stopa zadłużenia
/w %/

3,07

2,89

2,98

12.

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi
/w %/

102,60

103,07

106,56

13.

Trwałość struktury finansowania
/w %/

96,83

96,70

96,74

Z analizy wskaźnikowej wynika, że efektywność działalności gospodarczej Spółki w stosunku do poprzedniego roku obrotowego poprawiła się. Wskaźniki płynności finansowej w roku 2005 kształtowały się korzystnie. Płynność finansowa w Spółce była niezagrożona. Podobnie jak w latach poprzednich korzystnie kształtują się wskaźniki stabilizacji finansowej.9. Możliwości rozwoju sytuacji finansowej Spółki

Spółka przez cały rok 2005 utrzymywała płynność finansową. Pod koniec roku sytuacja finansowa Spółki była dobra. Środki pieniężne przyjęte do rachunków przepływów pieniężnych obejmowały:

 • środki pieniężne w kasie - 11 894, 43 zł,

 • środki pieniężne na rachunkach bankowych - 458 742, 44 zł,

 • krótkoterminowe lokaty bankowe - 525 000, 00 zł,

 • Razem - 995 636, 87 zł

Według oceny Zarządu Spółki nie ma zagrożenia zachwiania płynności finansowej Spółki.

Decydujący wpływ na sytuację finansową Spółki w przyszłości będą miały następujące okoliczności:

 • zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie zaproponowanym przez Spółkę,

 • terminowe wpłaty należności za świadczone usługi, zwłaszcza przez największych odbiorców, tj. Z.B.K., Spółdzielnię Mieszkaniową, PTBS,

 • likwidacja zaległości płatniczych z poprzednich okresów.

VI. Analiza SWOT

1. Mocne i słabe strony

Mocne strony

Rodzaj prowadzonej działalności.

Ciągłe zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Spółkę.

Osiągnięcie dużego stopnia niezawodności w świadczeniu usług poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń.

Utrzymywanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej.

Zatrudnianie doświadczonej w branży kadry inżynieryjno – technicznej oraz finansowo – księgowej.

Zatrudnianie doświadczonej w branży załogi.

Słabe strony

Duży wpływ czynnika społeczno – politycznego na ustalanie wysokości taryf za świadczone usługi.

Spadek zapotrzebowania na wodę i usługi kanalizacyjne spowodowany zubożeniem społeczeństwa.

Konieczność utrzymywania dużego majątku w celu świadczenia usług i wynikające z tego tytułu obciążenia finansowe.

Niekorzystne dla branży i niejasne przepisy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Duże obiązenia wynikające z przepisów ustawy o odpadach, Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Wodnego.

Kradzieże wody i mała skuteczność w ich likwidacji.2. Szanse i zagrożenia

Szanse

Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie zaproponowanym przez Spółkę.

Uzyskanie na dobrym poziomie terminowości wpłat za usługi świadczone przez Spółkę.

Obniżenie kosztów działalności poprzez realizację Programu Restrukturyzacji Spółki.

Zatrzymanie się procesu trwającego od 1992 roku spadku zapotrzebowania na wodę i usługi kanalizacyjne.

Pozyskanie dodatkowej ilości ścieków po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łąka Prudnicka i Moszczanka oraz włączeniu do niej ścieków z terenu Gminy Głuchołazy.

Pozyskanie dodatkowej ilości ścieków po skanalizowaniu pozostałych miejscowości Gminy Prudnik.

Zagrożenia

Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie niższym niż zaproponowany przez Spółkę.

Zaległości płatnicze ze strony największych odbiorców usług.

Dalszy spadek zapotrzebowania na wodę i usługi kanalizacyjne.

Uzyskanie niezadowalających wyników oczyszczania ścieków.VII. Strategia Spółki na najbliższe lata

Spółka w latach 2006 – 2007 zamierza utrzymać dotychczasowy poziom świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków przy jednoczesnym założeniu obniżenia kosztów działalności i utrzymaniu dotychczasowego stopnia niezawodności w świadczeniu usług. Jednocześnie zamierza się zapewnić realizację zadań wynikających z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 – 2007.

Kierunki działań Spółki na ten okres są określone w Programie Restrukturyzacji Spółki, który zakłada trzy zasadnicze kierunki:

 • restrukturyzację majątkową,

 • restrukturyzację finansową,

 • restrukturyzację organizacyjną.

VIII. Inne ważne zdarzenia

Jako najważniejsze wydarzenia mające znaczenie dla działalności Spółki w roku 2005 należy uznać:

 • przygotowanie i złożenie w sierpniu roku 2005 Burmistrzowi Prudnika Programu Restrukturyzacji Spółki,

 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych do rzeki Prudnik do roku 2010,

 • uzyskanie zgody Starosty Prudnickiego na zmianę warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych do rzeki Prudnik poprzez zmniejszenie liczby koniecznych do zamontowania urządzeń pomiarowych z sześciu do jednej sztuki,

 • wejście w życie nowelizacji do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

 • przygotowanie i złożenie do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Prudniku projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Radzie Gminy w Lubrzy projektu nowego Regulaminu dostarczania wody w miejscowości Prężynka.

Sprawozdanie z działalności Zarządu

1. Informacje o członkach Zarządu

Zarząd Spółki w roku 2005 pracował w następującym składzie

 • Zbigniew Zioła – Dyrektor Zarządu, zam. w Prudniku przy ul. Bora-Komorowskiego 15,

 • Stanisław Waszczykowski – Zastępca dyrektora Zarządu, zam. w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1a/2.

2. Sposób i okres powołania

Dyrektor Zarządu – Zbigniew Zioła został powołany na stanowisko przez Radę Nadzorczą Spółki pismem nr RN/K – 1/92 z dnia 1 lipca 1992 r. na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku”, repertorium A nr 335/92 z dnia 16 marca 1992 r. oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/92 z 16 marca 1992 r. w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na czas nieograniczony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zastępca Dyrektora – Stanisław Waszczykowski został powołany na stanowisko przez Radę Nadzorczą Spółki pismem nr RN/K – 2/92 z dnia 1 lipca 1992 r. na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku”, repertorium A nr 335/92 z dnia 16 marca 1992 r. oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/92 z 16 marca 1992 r. w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na czas nieograniczony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Zakres kompetencji członków Zarządu

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Dyrektor Zarządu na bieżąco kieruje całością spraw Spółki i w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownikiem zakładu pracy.

Z-ca Dyrektora na bieżąco kieruje pracą pionu technicznego, pod nieobecność Dyrektora Zarządu prowadzi całość spraw Spółki.

4. Inicjatywy podejmowane przez poszczególnych członków Zarządu w zakresie swoich kompetencji

W roku 2005 Zarząd podejmował inicjatywy na podstawie wspólnych ustaleń. Najważniejsze inicjatywy Zarządu Spółki to:

 • opracowanie i przedłożenie Burmistrzowi Prudnika Programu Restrukturyzacji Spółki,

 • wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o na wykonanie zadania : Wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych,

 • wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie zgody Starosty Prudnickiego na zmianę warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych do rzeki Prudnik poprzez zmniejszenie liczby koniecznych do zamontowania urządzeń pomiarowych z sześciu do jednej sztuki,

 • wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych do rzeki Prudnik do roku 2010,

 • podpisanie umów z Zakładem Usług Komunalnych na wykonanie robót związanych z rewitalizacją ulic: Tkackiej, Sobieskiego i części Batorego,

 • podpisanie umowy na wykonanie wodociągu do Stacji paliw Orlen przy ul .Powstańców Śląskich,

 • podpisanie umowy na wykonanie robót związanych z odwodnieniem Stacji Paliw Orlen przy ul .Powstańców Śląskich,

 • utrzymanie promocyjnej ceny na wywóz nieczystości płynnych z szamb przydomowych w celu pozyskania większej ilości ścieków dowożonych,

 • przygotowanie i złożenie wniosku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia przy ul. Poniatowskiego,

 • dalsze poszukiwanie odbiorców wytworzonego na miejskiej oczyszczalni ścieków zhigienizowanego wapnem palonym osadu ściekowego do przyrodniczego wykorzystania,

 • przygotowanie projektu budowlanego na uzbrojenie dalszej części ul. Akacjowej,

 • przygotowanie projektu budowlanego na przebudowę kanalizacji w alei Lipowej w związku z likwidacją pompowni ścieków,

 • przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik oraz projektu regulaminu dostarczania wody na terenie miejscowości Prężynka w Gminie Lubrza.

5. Tematyka i wykaz podejmowanych uchwał

Zarząd Spółki w roku 2005 odbył 10 posiedzeń w następujących terminach: 18 stycznia, 19 kwietnia, 6 i 16 maja, 7 czerwca, 17 sierpnia, 15 września, 25 października, 10 listopada oraz 12 grudnia.

Na posiedzeniach tych zostały podjęte n/w uchwały:

 1. Uchwała nr 1/04/2005 z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia wniosku o zatwierdzenie taryf na okres od 1.07.2005 r. do 30.06.2006 r..

 2. Uchwała nr 2/04/2005 r. z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 – 2007..

 3. Uchwała nr 3/04/2005 r. z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.

 4. Uchwała nr 4/05/2005 z 6 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki oraz z działalności zarządu Spółki.

 5. Uchwała nr 5/05/2005 r. z 6 maja 2005 r. w sprawie propozycji pokrycia straty za rok 2004.

 6. Uchwała nr 6/05/2005 z 16 maja 2005 r. w sprawie zajęcia stanowiska na pismo nr Or XIII-0717/2/2005 dotyczące zmiany wniosku o zatwierdzenie taryf.

 7. Uchwała nr 7/06/2005 z 7 czerwca 2005 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

 8. Uchwała nr 8/06/2005 z 7 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki za I kwartał roku 2005.

 9. Uchwała nr 9/06/2005 z 7 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego i rzeczowego na rok 2005.

 10. Uchwała nr 10/08/2005 z 17 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu i restrukturyzacji Spółki.

 11. Uchwała nr 11/09/2005 z 15 września 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki za II kwartał roku 2005.

 12. Uchwała nr 12/10/2005 z 25 października w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki za III kwartał roku 2005.

 13. Uchwała nr 13/11/2005 z 10 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.

 14. Uchwała nr 14/11/2005 z 10 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody w miejscowości Prężynka na terenie Gminy Lubrza.

 15. Uchwała nr 15/12/2005 z 12 grudnia 2005 r. w sprawie założenia bankowych lokat krótkoterminowych.

6. Współpraca z Radą Nadzorczą (realizacja uchwał Rady)

Rada Nadzorcza Spółki w roku 2005 r. odbyła 10 posiedzeń. We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli członkowie Zarządu. Zarząd Spółki w pełni wykonywał wszystkie ustalenia Rady wynikające z protokółów, przygotowywał niezbędne materiały, udzielał wyjaśnień na posiedzeniach oraz realizował wspólnie ustaloną strategię postępowania. Rada Nadzorcza w roku 2005 podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/V/2005 z 5 kwietnia 2005 r. w sprawie wyboru sekretarza Rady.

 2. Uchwała nr 2/V/2005 z 5 kwietnia 2005 r. w sprawie delegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej do dokonywania czynności prawnych w stosunku do członków zarządu Spółki.

 3. Uchwała nr 3/V/2005 z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 4. Uchwała nr 4/V/2005 z 16 maja 2005 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.

 5. Uchwała nr 5/V/2005 z 16 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2004 oraz oceny pracy Zarządu za rok 2004.

 6. Uchwała nr 6/V/2005 z 16 maja 2005 r. pokrycia straty za rok 2004.

 7. Uchwała nr 7/V/2005 z 16 maja 2005 r. w sprawie kalkulacji cen taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 8. Uchwała nr 8/V/2005 z 7 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia planu działania Spółki na rok 2005.

 9. Uchwała nr 9/V/2005 z 7 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdania Rady za rok 2004.

 10. Uchwała nr 10/V/2005 z 7 czerwca 2005 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad ZZW,

 11. Uchwała nr 11/V/2005 z 26 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki za I kwartał 2005 r..

 12. Uchwała nr 12/V/2005 z 18 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o.

 13. Uchwała nr 13/V/2005 z 22 września 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki za I półrocze 2005 roku,

 14. Uchwała nr 14/V/2005 z 15 listopada 2005 r. w sprawie wniosku Zarządu Spółki do Burmistrza Prudnika o ulgę w podatku od nieruchomości.

 15. Uchwała nr 15/V/2005 z 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki za III kwartały 2005 r..

 16. Uchwała nr 16/V/2005 z 15 listopada 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektów Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Prudnik i Regulaminu dostarczania wody na terenie miejscowości Prężynka w Gminie Lubrza.

 17. Uchwała nr 17/V/2005 z 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2005.

 18. Uchwała nr 18/V/2005 z 15 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży użytkownikowi tj. EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu, nieruchomości gruntowej – działka nr 2341/106 km 1 przy ul. Zielonej w Prudniku, o powierzchni 0,0028 ha, zabudowaną stacją transformatorową.

 19. Uchwała nr 19/V/2005 z 15 listopada 2005 r. w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu umowy Spółki.

 20. Uchwała nr 20/V/2005 z 15 listopada 2005 r. w sprawie analizy pracy Zarządu Spółki w roku 2005.

 21. Uchwała nr 21/V/2005 z 21 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży użytkownikowi tj. Energia Pro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu, nieruchomości gruntowej – działka nr 2341/106 km 1 przy ul. Zielonej w Prudniku, o powierzchni 0,0028 ha, zabudowaną stacją transformatorową.

 22. Uchwała nr 21/V/2005 z 21 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej do analizy pracy Zarządu Spółki w roku 2005.

Uchwały Rady Nadzorczej, w zakresie dotyczącym Zarządu Spółki wykonywane były na bieżąco, a wszelkie dokumenty z nich wynikające przygotowywane były terminowo.

7. Współpraca ze związkami zawodowymi

W Spółce prowadzą działalność dwie organizacje związkowe:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zrzeszający 33 członków oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Prudnik zrzeszający 12 członków.

Współpraca z obiema organizacjami układa się dobrze. Zarząd Spółki w kontakcie z nimi kieruje się przepisami ustawy o związkach zawodowych.

W Spółce funkcjonuje wybrany przez załogę Społeczny Inspektor Pracy.

8. Informacje i sprawozdania składane Zgromadzeniu Wspólników

Informacje dotyczące realizacji zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z wymogami zezwolenia, Zarząd złożył Burmistrzowi Prudnika w następujących terminach:

 • 13 lipca 2005 r. za I półrocze 2005 r. (pismem nr T/2462/14/07/05),

 • 26 stycznia 2006 r. za II półrocze 2005 r. (pismem nr T/331/01/01/06).

W dokumentach tych szczegółowo przedstawiono:

 1. Realizację zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 2. Realizację zezwolenia w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

 3. Analizę przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 4. Informację w sprawie częstotliwości, przyczyn i sposobu załatwiania skarg i wniosków wniesionych przed odbiorców usług.

 5. Informacja w sprawie wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie dnia 16.03 2006 r. Radzie Miejskiej w Prudniku została złożona Informacja z działalności Spółki w roku 2005.

9. Sprawy różne

Rok 2005, był kolejnym, trzynastym rokiem działalności Spółki. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. prowadził nadal swoją działalność podstawową polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Prudnik oraz zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wsi Prężynka w Gminie Lubrza. Wykonywał również inne zadania z branży wodociągów i kanalizacji w interesie i na rzecz Gminy Prudnik. Działalność tą Spółka prowadziła na podstawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na obszarze Gminy Prudnik, wydanego decyzją Burmistrza Prudnika nr IK-IX/6210/1/2003 z dnia 13.01. 2003 r oraz na podstawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wsi Prężynka, wydanego decyzją Wójta Gminy Lubrza nr ZPI-7130/1/03 z dnia 13.01.2003 r., w oparciu o regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską w Prudniku uchwałą nr L/711/2002 z dnia 10.10.2002 r. oraz w oparciu o regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza uchwalony przez Radę Gminy w Lubrzy, uchwałą nr II/18/2002 z dnia 12.12.2002 r..

Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ciągu roku 2005 z ujęć własnych pobrano 1 493 229 m3 wody, z czego:

 • 1 201 344 m3 z ujęć systemu miejskiego,

 • 291 885 m3 z ujęć systemu wiejskiego.

Dla zaopatrzenia wsi Piorunkowice dokonano zakupu wody (wodociąg Ścinawa) w ilości: 10 441 m3.

Z ogólnej ilości pozyskanej wody , do sieci wtłoczono 1 511 041 m3, zaś sprzedano 1 203 300 m3 wody, z czego:

 • 1 009 500 m3 dla odbiorców systemu miejskiego,

 • 193 800 m3 dla odbiorców systemu wiejskiego,

Realizując zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków istniejącym systemem kanalizacyjnym odprowadzono i oczyszczono na miejskiej oczyszczalni 1 480 330 m3 ścieków. Na ilość tą składają się:

 • ścieki komunalne (bez ścieków opadowych i roztopowych) w ilości 957 719 m3,

 • ścieki opadowe i roztopowe (objęte umowami) w ilości 151 740 m3 ,

 • ścieki przypadkowe (wody infiltracyjne, ścieki opadowe i roztopowe nie objęte umowami) w ilości 370 871 m3.

Jednocześnie z podmiotów objętych umowami do kanalizacji deszczowej odprowadzono 134 782 m3 ścieków opadowych i roztopowych.

Przez cały rok, wyłączając sytuacje awaryjne, utrzymywana była ciągła dostawa wody odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz utrzymany był ciągły odbiór ścieków. Interwencje załatwiane były natychmiast, w ramach codziennej obsługi w godzinach pracy, bądź w ramach pogotowia technicznego. Awarie wodociągowe i kanalizacyjne usuwane były na bieżąco przez służby pogotowia technicznego.

Zadania roku 2005 wykonywane były w niezmienionej w stosunku do roku 2004 strukturze organizacyjnej. Zadania inwestycyjne realizowane były w oparciu o „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003 – 2007”. Najważniejsze zadania realizowane na podstawie w/w planu to:

 • włączenie do systemu wizualizacji stacji wodociągowej w Szybowicach,

 • montaż urządzenia pomiarowego na wylocie przelewu burzowego kanalizacji ogólnospławnej,

 • uzbrojenie w sieć kanalizacyjną dalszej przewidzianej pod zabudowę części osiedla Tysiąclecia – kanalizacja deszczowa w ul. Akacjowej.

Jako najważniejsze wydarzenia mające znaczenie dla działalności Spółki w roku 2005 i w przyszłości należy uznać:

 • przygotowanie i złożenie w sierpniu roku 2005 Burmistrzowi Prudnika Programu Restrukturyzacji Spółki,

 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych do rzeki Prudnik do roku 2010,

 • uzyskanie zgody Starosty Prudnickiego na zmianę warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych do rzeki Prudnik poprzez zmniejszenie liczby koniecznych do zamontowania urządzeń pomiarowych z sześciu do jednej sztuki,

 • wejście w życie nowelizacji do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.