Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie za rok 2004

Sprawozdanie Zarządu Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o.

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku”

z :
działalności Spółki,
działalności Zarządu Spółki,

za okres 1.01. - 31.12.2004 r.


Spis treści

Sprawozdanie z działalności Spółki

I. Wybrane informacje o Spółce

1. Nazwa

2. Siedziba

3. Forma organizacyjno – prawna

4. Kapitały Spółki

5. Zarząd Spółki

6. Rada Nadzorcza Spółki

7. Przedmiot działania

8. Ochrona środowiska

9. Polityka zaopatrzenia

10. Bank Spółki

II. Organizacja i zarządzanie

1. Struktura organizacyjna

2. Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki

III. Produkcja - sprzedaż

1. Produkcja i sprzedaż wody

2. Odprowadzanie ścieków

3. Pozostałe usługi ( transportowo – sprzętowe, instalacyjno – budowlane, techniczne i laboratoryjne)

IV. Remonty, modernizacje, inwestycje

1. Rok sprawozdawczy

2. Potrzeby na rok 2005 i dalsze

V. Analiza ekonomiczno - finansowa

1. Analiza bilansu

2. Analiza rachunku zysków i strat

3. Straty i zyski nadzwyczajne

4. Poręczenia gwarancyjne udzielane przez Spółkę

5. Wykaz głównych należności

6. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane

7. Kredyty bankowe

8. Analiza wskaźnikowa

9. Możliwości rozwoju sytuacji finansowej Spółki

VI. Analiza SWOT

1. Mocne i słabe strony

2. Szanse i zagrożenia

VII. Strategia Spółki na najbliższe lata

VIII. Inne ważne zdarzenia

Sprawozdanie z działalności Zarządu

1. Informacje o członkach Zarządu

2. Sposób i okres powołania

3. Zakres kompetencji członków Zarządu

4. Inicjatywy podejmowane przez poszczególnych członków Zarządu w zakresie swoich kompetencji

5. Tematyka i wykaz podejmowanych uchwał

6. Współpraca z Radą Nadzorczą (realizacja uchwał Rady)

7. Współpraca ze związkami zawodowymi

8. Informacje i sprawozdania składane Zgromadzeniu Wspólników

9. Sprawy różne
Sprawozdanie z działalności Spółki

I. Wybrane informacje o Spółce

1. Nazwa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Siedziba

Województwo Opolskie, Powiat Prudnicki, Gmina Prudnik, miejscowość Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1.

3. Forma organizacyjno – prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Kapitały Spółki

Kapitał zakładowy Spółki w wynosi obecnie 22.657.595,00 zł i dzieli się na 3.019 udziałów po 7.505 zł, każdy. W stosunku do roku poprzedniego nie zmienił się. W roku 2004 kapitał zakładowy Spółki został obniżony z tytułu pokrycia straty z działalności gospodarczej za rok 2003 o kwotę w wysokości 322.715 zł. Jednocześnie kapitał ten został podwyższony o tę samą kwotę z tytułu aportu rzeczowego w postaci następujących środków trwałych:

 • kanalizacji sanitarnej na terenie byłych koszar o łącznej wartości 45.906,24 zł,

 • kanalizacji deszczowej we wsi Niemysłowice (oś. Słoneczne) o łącznej wartości 70.529,36 zł,

 • kanalizacji ogólnospławnej na terenie byłych koszar o łącznej wartości 59.070,52 zł,

 • kanalizacji deszczowej na terenie byłych koszar o łącznej wartości 55.765,97 zł,

 • sieci wodociągowej na Osiedlu Tysiąclecia (ul. Akacjowa) o łącznej wartości 94.550,07 zł.

Nadwyżka w kwocie 3.107,16 zł została przelana na kapitał zapasowy.

5. Zarząd Spółki

W skład organu wchodzą:

Zbigniew Zioła – Dyrektor Zarządu,

Stanisław Waszczykowski – Zastępca Dyrektora Zarządu

Skład zarządu był niezmienny przez cały rok 2004.

6. Rada Nadzorcza Spółki

W roku 2004 w skład organu wchodzili:

Oswald Rychlikowski,

Adam Szczepański,

Julian Nowak,

Bogusław Wołczyk,

Wanda Trzmielewska.

7. Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • odprowadzanie ścieków,

 • pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,

 • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

 • prowadzenie robót ogólnobudowlanych związanych z lokalną budową rurociągów wodnych i kanalizacji z pracami pomocniczymi,

 • prowadzenie robót związanych z montażem instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • prowadzenie robót instalacyjnych budowlanych,

 • świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu instalacyjnego,

 • działalność projektowania budowlanego związanego z inżynierią lądową, wodną, liniami i sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.

8. Ochrona środowiska

 • odprowadzanie ścieków:

Spółka posiada pozwolenie wodno prawne wydane przez Urząd Wojewódzki w Opolu Wydział Ochrony Środowiska decyzją Nr OŚ-III-6210/341/96/ig z dnia 18.12.1996 r.. W roku 2004 odprowadzono do odbiornika 1.524.999 m3 ścieków oczyszczonych.

Ścieki oczyszczone wprowadzone do rzeki Prudnik w całej rozciągłości spełniały wymagania określone w pozwoleniu wodno prawnym.. Oczyszczalnia ścieków utrzymywała wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń poszczególnych parametrów ścieków, który wyniósł odpowiednio:

 • w zakresie BZT5 – 98,6 %,

 • w zakresie ChZT – 96 %,

 • w zakresie azotu ogólnego – 72,6 %,

 • w zakresie fosforu ogólnego – 90,3 %,

 • w zakresie azotu amonowego – 92,3 %,

 • w zakresie zawiesiny ogólnej – 94,9 %.

 • gospodarka odpadowa:

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628) Spółka posiada Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zatwierdzony decyzją Starosty Prudnickiego nr Ro.IV.7644-0-/D-29/02 z dnia 1.07.2002 r.) wraz z informacją o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne w ilości od 5 do 5 tysięcy ton rocznie.

Spółka prowadzi gospodarkę odpadową w oparciu o w/w dokumenty.

Jednocześnie Spółka Decyzją Starosty Prudnickiego nr Ro.IV.7644-0/Z-5/03 z dnia 20 .08.2003 r. uzyskała zezwolenie na unieszkodliwianie, odzysk i transport odpadów pochodzących z działalności miejskiej oczyszczalni ścieków w postaci:

 • ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych po poddaniu procesowi higienizacji,

 • zawartości piaskowników po przeprowadzonej dezynfekcji

W oparciu o w/w decyzję w 2004 r. na oczyszczalni ścieków wytworzono 2481,5 ton ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych higienizowanych wapnem palonym. Osady w ilości 2116 ton zostały przekazane do przyrodniczego wykorzystania Stadninie Koni w Prudniku oraz rolnikowi indywidualnemu z Trzebiny. Pozostała ilość tj. 345,5 ton z konieczności została zdeponowana na czasowym składowisku osadów odwodnionych użytkowanym przez zakład.

9. Polityka zaopatrzenia

Ze względu na charakter prowadzonej działalności (zamówienia sektorowe) zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Spółka ma obowiązek stosować przepisy ustawy jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 000 000 EURO dla robót budowlanych.

Zamówień przekraczających w/w kwoty Spółka w roku 2004 nie realizowała.

W oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych (przed wejściem w życie ustawy Prawo Zamówień Publicznych), w roku 2004 przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na dostawę materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej oraz na dostawę i montaż stacji zlewczej ścieków dowożonych na miejskiej oczyszczalni ścieków.

Przy bieżących zakupach materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych, Spółka korzystała z usług sprawdzonych dostawców, którzy gwarantują dobrą jakość towaru, pewność i niezawodność dostaw, długie terminy realizacji faktur oraz udzielają rabatów przy zakupie. Są to:

 • Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego „WOD BUD” Mazańcowice, filia w Opolu – w zakresie pełnego asortymentu materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • Firma „DOMEX” z Dzierżoniowa – w zakresie zakupu nasuwek i kształtek naprawczych,

 • Firma „KEMIPOL” z Polic – w zakresie dostawy koagulantów PIX i PAX do chemicznego strącania fosforu na miejskiej oczyszczalni ścieków,

 • Firma „KORONA” z Warszawy – w zakresie dostawy flokalantów do odwadniania osadu,

 • Firma „CHEMIA” z Opola – w zakresie dostawy podchlorynu sodu do dezynfekcji wody,

 • Firma „OPOLWAP” z Tarnowa Opolskiego – w zakresie dostawy wapna palonego do higienizacji osadu.

Przy zakupie materiałów z konieczności oraz materiałów drobnych np. biurowych, Spółka korzystała ze znajdujących się na terenie Prudnika hurtowni materiałów budowlanych oraz innych hurtowni.

Sprawy zaopatrzenia w Spółce prowadzi specjalista ds. zaopatrzenia i transportu, pracownik działu utrzymania ruchu. Zakupy dokonywane są na podstawie pisemnego zapotrzebowania zatwierdzonego przez jednego z członków Zarządu.

10. Bank Spółki

Spółka w roku 2004 prowadziła swoje rachunki w następujących bankach:

 • Bank Spółdzielczy w Prudniku – rachunek główny,

 • ING – Bank Śląski S.A. O/Nysa – rachunek pomocniczy.

II. Organizacja i zarządzanie

1. Struktura organizacyjna

Spółka w roku 2004 prowadziła swoją działalność w oparciu o niezmienioną w stosunku do lat poprzednich strukturę organizacyjną, która obowiązuje od 1997 roku. Struktura została opracowana przez Zarząd Spółki i przyjęta Uchwałą nr 40/01/97 z dnia 20.01.1997 r. Jednocześnie na posiedzeniu w dniu 28.02.1997 została przyjęta przez Radę Nadzorczą , a 21 maja 1997 r. przez Zgromadzenie Wspólników. Struktura ta zakłada docelową obsadę stanowisk w ilości 81,5 etatu. Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu w dniu 21 maja 1997 r. wyraziło zgodę na obsadę 75 etatów.

Obowiązujący schemat organizacyjny Spółki przedstawiono na rysunku poniżej.

Sprawozdanie_2004_html_77ff84d6.gif

W/w schemat organizacyjny przewiduje następującą obsadę stanowisk:

 • Dyrektor naczelny – 1 etat,

 • Sekretariat, kadry, obsługa prawna oraz obrona .cywilna – 2 etaty,

 • Zastępca dyrektora ds. technicznych – 1 etat,

 • Dział kanalizacji i oczyszczania ścieków – 24 etaty,

 • Dział utrzymania ruchu – 13,5 etatu,

 • Dział sieci wodociągowej i wykonawstwa – 15 etatów,

 • Dział techniczno – produkcyjny – 15 etatów

 • Główny księgowy – 1 etat,

 • Dział księgowo – finansowy – 5 etatów

 • Dział windykacji – 4 etaty.

2. Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki

 • średnie roczne zatrudnienie w roku 2004 wyniosło:

Osoby - 70,83 Etaty - 69,37.

 • pracownicy:

produkcyjni 49 osób 48,37 etatów,

nieprodukcyjni 22 osoby 21 etatów.

 • wykształcenie pracowników:
  wyższe – 13 osób,
  średnie zawodowe – 20 osób,
  średnie ogólne – 2 osoby,
  zasadnicze zawodowe – 24 osoby,
  podstawowe – 12 osób.

 • staż pracy pracowników:
  do 5 lat – 8 osób,
  od 6 do 10 lat – 27 osób,
  od 11 do 20 lat – 19 osób,
  powyżej 20 lat – 17 osób.

 • wiek pracowników:
  do 35 lat – 8 osób,
  od 36 do 50 lat – 38 osób,
  powyżej 50 lat – 25 osób.

 • obowiązujący system wynagrodzeń:
  w Spółce obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 28.05.1993 r..

 • średnia płaca w Spółce:
  rok 2002 – 2 033,43 zł,
  rok 2003 – 2 112,75 zł,
  rok 2004 – 2 126,65 zł.

 • świadczenia na rzecz pracowników:
  ZFŚŚ – 57 001,70 zł,
  ekwiwalent za pranie i odzież – 15 411,99 zł,
  posiłki profilaktyczne – 20 023,26 zł,
  badania lekarskie – 4 721,88 zł,
  materiały bhp – 23 499,67 zł,
  szkolenie pracowników – 9 100,19 zł,
  podróże służbowe – 16 503,74 zł.

zwolnienia grupowe, spory zbiorowe: w roku 2004 nie miały miejsca.

 • związki zawodowe:
  w Spółce prowadzą działalność dwie organizacje związkowe:
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zrzeszający 30 członków oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Prudnik zrzeszający 12 członków.

III. Produkcja - sprzedaż

1. Produkcja i sprzedaż wody:

 • dochody ze sprzedaży wody 2 053 768 zł,

 • koszty produkcji i rozprowadzania wody 2 386 127 zł,

 • strata 332 359 zł.

2. Odprowadzanie ścieków

 • dochody z odprowadzania ścieków 3 016 365 zł,

 • koszty odprowadzania ścieków 3 630 331 zł,

 • strata 613 996 zł.

3. Pozostałe usługi ( transportowo – sprzętowe, instalacyjno – budowlane, techniczne i laboratoryjne)

 • dochody z wykonania usług 212 232, 03 zł,

 • koszty wykonania usług 180 234, 00 zł,

 • zysk 31 998, 03 zł.

IV. Remonty, modernizacje, inwestycje

1. Rok sprawozdawczy

Zadania inwestycyjne realizowane były w oparciu o „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 - 2007” uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr VI/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r.. W roku 2004 Uchwałą nr XXIV/253/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Rada Miejska dokonała aktualizacji tego dokumentu. Plan uchwalony w roku 2003 musiał być poddany aktualizacji, w której zostały uwzględnione zmiany wynikające z bieżących potrzeb Gminy, budowanego wówczas programu rewitalizacji miasta, faktu przekazania kanalizacji deszczowej do Spółki oraz bezpośrednio ze stopnia jego realizacji w roku 2003. W tabeli nr 1 przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w roku 2004.Tab. nr 1. Wykaz rzeczowo – finansowy wykonanych w roku 2004 zadań wynikających z planu inwestycji na rok zbudowanego na podstawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 – 2007”L.p.

Nazwa zadania

Koszty planowane na rok 2003

( zł )

Koszty rzeczywiste netto poniesione w roku 2004
( zł )

Uwagi

1

Zabezpieczenie antywłamaniowe i alarmowe zbiorników wody czystej na stacji wodociągowej przy ul. Prężyńskiej w Prudniku

5.000

5.330


2

Wykonanie chodników i odnowienie elewacji budynku stacji wodociągowej przy ul. Prężyńskiej

15.000

20.900

W ramach zadania wykonano elewację oraz z konieczności remont dachu i rynien.

3

Przygotowanie instalacji w celu poprawy jakości wody i stanu sieci dystrybucyjnej w miejscowościach Łąka Prudnicka i Moszczanka metodą chemiczną

20.000

8.000


4

Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Prudnik z konieczności

33.000

39.490


5

Wymiana wodociągu w ul. Słowiczej

40.000

49.754


6

Wykonanie bezobsługowego punktu zlewnego ścieków dowożonych

18.000

42.000

30.910

35.460

W liczniku środki własne,

W mianowniku pochodzące z WFOŚ i GW

7

Uzbrojenie w sieć kanalizacyjną dalszej przewidzianej pod zabudowę części osiedla Tysiąclecia – ul. Akacjowa

Kanalizacja sanitarna Ø 200 mm,

l = 550,5 m

75.000

42.000

56.798

0

W liczniku środki własne,

W mianowniku pochodzące z WFOŚ i GW

8

Montaż klap zwrotnych na wylotach kanalizacji deszczowej

10.000

4.034


9

Montaż urządzeń pomiarowych na wylotach przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej –

przygotowanie dokumentacji technicznej

20.000

-

W trakcie realizacji. Przewidziany termin zakończenia 31.03.2005

10

Wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych – przygotowanie dokumentacji technicznej

10.000

-

W trakcie realizacji. Przewidziany termin zakończenia 31.03.2005

11

Adaptacja części budynku pompowni w Szybowicach na agregatownię

30.000

10.722

Zadanie realizowane na przełomie roku 2004i 2005. Aktualnie zakończone

12
Inwestycje inne:

w tym

Wymiana kanalizacji w ul. Gimnazjalnej Ø 300 mm, l=76 m

Wykonanie odwodnienia biurowca i wiaty bazy przy ul. Poniatowskiego 1,

Wykonanie węzła sanitarnego w budynku pompowni w Szybowicach,

Przebudowa i naprawa ogrodzenia pompowni ścieków ul. Zwycięstwa

24.000


29.26710.6155.724

6.510

6.418


Z ogółu zadań przedstawionych w tabeli nr 1 roboty wymienione w pozycjach nr 3, 4, 5, 7, 8 , 11, 12 i częściowo 6 wykonywane były przez brygadę remontowo – wykonawczą Spółki. Pozostałe zadania realizowane były systemem zleconym.

W ramach w/w planu z konieczności wymieniono ogółem 19 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 376 m. Ilość przyłączy wymienionych na terenie miejskim i wiejskim przedstawiono w tabeli nr 2:Tabela nr 2 - Wymienione przyłącza wodociągoweL.p.

Usytuowanie

Ilość

( szt.)

Długość

(m)

1

Wieś

11

252

3

Miasto

8

124


Razem

19

376W roku 2004 dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

 1. na wyposażenie działu sieci wodociągowej i wykonawstwa:

  • pompa do wykopów JCB za kwotę netto 15.000 zł,

 2. na stację wodociągową w Szybowicach:

 • pompę głębinową GC za kwotę netto 5.945 zł,

 • kocioł węglowy KMW-S-38kW za kwotę netto 5.100 zł

 1. w ramach wymiany środków transportu:

  • samochód ciężarowy WV T5 za kwotę netto 84.428 zł .

W celu utrzymania posiadanych obiektów i urządzeń we właściwym stanie technicznym pozwalającym na realizację zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na właściwym poziomie sanitarnym i technicznym wykonano następujące roboty remontowe:

1. Remonty bieżące i prace konserwacyjne obiektów i urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę (utrzymanie obiektów we właściwym stanie sanitarnym i technicznym), których koszt wyniósł 27.325 zł. Najważniejsze roboty wykonane w tym zakresie to:

 • wymiana wyłączników zabezpieczających włazy na ujęciach: Lisy, Biała, Prężyna i Prężynka,

 • naprawa obudowy i pokrywy studni zbiorczej stacji wodociągowej przy ul. Poniatowskiego

Remonty bieżące i prace konserwacyjne związane z utrzymaniem sieci wodociągowej (wymiana skrzynek ulicznych, wymiana i naprawa hydrantów, naprawa i znakowanie armatury, regulacje skrzynek , płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej), których koszt wyniósł 72.395 zł. Ilość wymienionej armatury i uzbrojenia przedstawiono w tabeli nr 3:Tabela nr 3 - Wymiana armatury i uzbrojenia

Rodzaj armatury i uzbrojenia

Skrzynka do zasuw

(szt.)

Zasuwa

(szt.)

Skrzynka

hydrantowa

(szt.)

Hydrant

(szt.)

24

9

9

4

 

 

 

Usunięto łącznie 91 awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. Ich koszt łączny to 100.188 zł. Jednocześnie pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne wykonało 6 interwencji na wezwania różnych osób i podmiotów w sprawach wykraczających poza normalną działalność zakładu. Ilość i rodzaj awarii przedstawiono w tabeli nr 4

Tabela nr 4 - AwarieL.p.

Rodzaj awarii

Ilość

( szt.)

Koszt

(zł)

1

Wodociągowe

75


96.971

3

Kanalizacyjne

16

3.217


Razem

91

100.188Wymieniono lub zamontowano łącznie 423 wodomierze. Koszt tej operacji wyniósł 59.061 zł. Na ogólną ilość wodomierzy 333 szt. przypada na miasto (koszt 46.831 zł), zaś 90 szt. przypada na wieś (koszt 12.229 zł).

Remonty bieżące i prace konserwacyjne związane z utrzymaniem kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej oraz pompowni kanalizacyjnych (naprawa studzienek rewizyjnych, wymiana włazów, naprawa przewodów kanalizacyjnych, czyszczenie przewodów, kolektorów, syfonów i przelewów), których koszt wyniósł 129.765 zł.

Remonty bieżące i roboty konserwacyjne wykonane na miejskiej oczyszczalni ścieków, których koszt wyniósł 23.267 zł. Ważniejsze roboty wykonane na tym obiekcie to:

 • konserwacja i malowanie urządzeń i obiektów technologicznych,

 • naprawa rynien i dachów na obiektach technologicznych,,

 • naprawa elektrody PH na hali krat,

 • naprawa pompy EMU w pompowni osadu recyrkulowanego,

 • naprawa prasy do odwadniania osadu,

 • modernizacja sterowania pracą krat,

 • wymiana hydrantów wewnętrznej sieci wodociągowej – 3 szt. ,

 • wykonanie sterowania pompą dozującą środki chemiczne na punkcie pomiarowym nr 1,

 • naprawa sterowania dmuchawami,

 • wykonanie schodów i pomostu na piaskowniku,

 • naprawa kabla oświetleniowego,

 • naprawa przekładnika napięciowego,

 • naprawa pompy FLygt.Remonty i naprawy środków transportu, sprzętu specjalnego i maszyn budowlanych, których koszt netto wyniósł ok. 47.000 zł. Najważniejsze, wykonane w roku 2002 naprawy sprzętu i środków transportu to:

 • naprawa mostu przedniego koparko ładowarki WAR, której koszt wyniósł 16.000 zł

 • wymiana sprzęgła samochodu specjalnego S.C.-21, której koszt wyniósł 3.565 zł,

 • wymiana pompy hydraulicznej samochodu specjalnego Star SW-201A, której koszt wyniósł 7.593 zł,

 • remont kapitalny przyczepy ciągnikowej którego koszt wyniósł 3.224 zł,

2. Potrzeby na rok 2005 i dalsze

Potrzeby na lata 2005 – 2007 są określone w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 - 2007”.

W tabeli nr 5 przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w latach 2005 – 2007.Tabela nr 5 – Potrzeby inwestycyjne na lata 2005 – 2007L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Przewidywane koszty

(zł)

Okres realizacji

(lata)

Sposób

finansowania

1

Włączenie do systemu wizualizacji stacji wodociągowej w Szybowicach

104 800

2005

środki

własne

2

Włączenie do systemu wizualizacji pompowni strefowej i zbiornika wody w Moszczance

30 000

2006

środki

własne

3

Wymiana ogrodzenia na ujęciu wody „Prężyna”

40 000

2007

środki

własne

4

Wymiana pomp na ujęciach i stacjach wodociągowych

30 000

2007

środki

własne

5

Wykonania chodników i jezdni terenie stacji wodociągowej przy ul. Prężyńskiej

40.000

2006 - 2007

środki

własne

6

Wymiana urządzeń do automatycznej pracy pompowni wody

30 000

2006 - 2007

środki

własne

7

Wymianę sieci wodociągowej w ulicy Sierakowskiego

10 000

2006

środki

własne

8

Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Meblarskiej

35 000

2007

środki

własne

9

Uzbrojenie w sieć wodociągową terenów przeznaczonych pod zabudowę w okolicach ul. Akacjowej

15 000

2005

środki

własne

10

Wymiana przyłączy wodociągowych na skutek ich awarii

96 000

2005 - 2007

środki

własne

11

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego

35 000

2007

środki

własne

12

Likwidacja pompowni ścieków przy ul. Lipowej

20 000

2005

środki

własne

13

Przygotowanie składowiska osadów przeznaczonych do dystrybucji na terenie oczyszczalni.

100 000

2005 - 2007

środki własne

i pomocowe

14

Montaż urządzeń pomiarowych na wylotach przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej

45 000

2005

środki

własne

15

Uzbrojenie w sieć kanalizacyjną dalszej przewidzianej pod zabudowę części osiedla Tysiąclecia – ul. Akacjowa

140 000

2005 - 2007

środki

własne

16

Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla potrzeb ul. Poniatowskiego

40 000

2006

środki własne

i pomocowe

17

Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla potrzeb ul. Kościuszki (za rzeką Złoty Potok)

80 000

2007

środki własne

i pomocowe

18

Wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych

260 000

2005 - 2007

środki własne

i pomocowe

19

Montaż klap zwrotnych na wylotach kanalizacji deszczowej

30 000

2005 - 2007

środki

własne

20

Umocnienie skarp odbiornika w obrębie wylotów z kanalizacji deszczowej

30 000

2005 - 2007

środki

własne

21

Zakup samochodu specjalnego S.C. do czyszczenia kanalizacji i transportu wody

450 000

2005 - 2007

środki własne

i pomocowe

22

Zakup samochodu dostawczego

80 000

2005

środki

własne

23

Zakup koparko – spycharki


200 000

2007

środki

własne

24

Zakup agregatu hydraulicznego

50 000

2006

środki

własne

25

Zakup urządzeń specjalistycznych i pomocniczych

68 200

2005 - 2007

środki

własneV. Analiza ekonomiczno - finansowa

1. Analiza bilansu

AKTYWA

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na koniec w zł

Struktura, w %

Zmiany, w %

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2003/2002

2004/2003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.

Aktywa trwałe

21652822

22069422

21383194

95,2

94,3

93,7

101,9

96,9

I.

Rzeczowe aktywa trwałe

21652822

22069422

21289178

95,2

94,3

93,3

101,9

96,5

II.

Długoterminowe rozlicznia międzyokresowe

0

0

94016

X

X

0,4

X

X

B.

Aktywa obrotowe

1097690

1336127

1426364

4,8

5,7

6,3

121,7

106,7

I.

Zapasy

94206

70700

86750

0,4

0,3

0,4

75,0

122,7

II.

Należności krótkoterminowe

892528

1214759

933629

3,9

5,2

4,1

136,1

76,9

1.

Należności z tyt. dostaw i usług w tym:

775968

1160566

839385

3,4

5,0

3,7

149,6

72,3

O okresie spłaty pow. 12 miesięcy

0

0

0

X

X

X

X

X

III.

Inwestycje krótkoterminowe

93889

34759

393604

0,5

0,2

1,7

37,0

1132,4


W tym środki pienięzne

93889

34759

393604

0,5

0,2

1,7

37,0

1132,4

IV.

Rozlicznienia międzyokresowe

17065

15907

12379

0

0

0,1

93,2

77,8

Suma aktywów

22750512

23405569

22809558

100,0

100,0

100,0

102,9

97,5PASYWA

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na koniec w zł

Struktura, w %

Zmiany, w %

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2003/2002

2004/2003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.

Kapitał własny

21890370

22642836

22040197

96,2

96,7

96,6

103,4

97,3

I.

Kapitał podstawowy

22515000

22657595

22657595

99,0

96,8

99,3

100,6

100,0

II.

Kapitał zapasowy

10 377

11446

13556

0

0

0,1

110,1

118,4

III.

Kapitał z aktualizacji wyceny

749507

749445

747807

3,3

3,2

3,3

100,0

99,8

IV.

Wynik finansowy netto – strata

1784514

775650

1378761

-6,1

-3,3

-6,0

-56,0

-177,7

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiąznia

860142

762732

769361

3,8

3,3

3,4

88,7

100,9

I.

Rezerwy na zobowiązania

0

0

80467

0

0

0,4

X

X

II.

Zobowiązania długoterminowe

41600

20700

17730

0,2

0,1

0,1

49,8

85,7

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

769258

698846

640495

3,4

3,0

2,8

90,8

91,6

1.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym:

312561

183386

236655

1,4

0,8

1,0

58,7

129,0

O okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy

X

X

X

X

X

X

X

X

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

49283

43186

30668

0,2

0,2

0,1

87,6

71,0

Suma pasywów

750512

23405569

22809558

100

100

100

102,9

97,5


2. Analiza rachunku zysków i strat

Lp.

Wyszczególnienie

Za rok obrotowy, w zł

Struktura, w %

Zmiany, w %

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2003/2002

2004/2003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

5136645

5401211

5475368

100,0

100,0

100,0

105,1

101,4

B.

Koszt działalności opracyjnych

5864022

6165057

6389662

114,2

114,1

116,7

105,1

103,6

C.

Wyniki ze sprzedaży (strata)

727087

763845

-914294

-14,2

-14,1

-16,7

105,1

119,7

D.

Pozostałe przychody operacyjne

18808

121348

60789

0,4

2,2

1,1

645,2

50,1

E.

Pozostałe koszty operacyjne

114742

123243

82055

2,2

2,2

1,5

107,4

66,6

F.

Wyniki z działalności operacyjnej (strata)

823021

765740

-935560

16,0

14,1

17,1

93,0

122,2

G.

Przychody finansowe

17033

9666

7435

0,3

0,2

0,1

56,7

76,9

H.

Koszty finanfowe

32514

19190

14802

0,6

0,4

0,2

59,0

77,1

I.

Wynik z działalności gospodarczej (strata)

838502

775263

-942927

16,3

14,3

17,2

92,5

121,6

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0

-387

917

X

X

X

X

X

K.

Wynik brutto (strata)

838502

775650

-942010

16,3

14,3

17,2

92,5

121,4

L.

Podatek dochodowy

0

0

13549

X

X

0,2

X

X

N.

Wynik netto

838502

775650

-928461

16,3

14,3

17,0

92,5

119,73. Straty i zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Zyski nadzwyczajne w wysokości 917 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela firmy ubezpieczeniowej „Warta”.

4. Poręczenia gwarancyjne udzielane przez Spółkę

Na koniec roku 2004 nie występują.

5. Wykaz głównych należności

L.p.

Podmiot

Wysokość należności

(zł)

1

PTBS – Spółka z o.o. Prudnik

246 064, 11

2

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku

45 014, 25

3

Zespół Opieki Zdrowotnej w Prudniku

71 346, 92

4

Zespół Opieki Zdrowotnej w Prudniku

w likwidacji

21 117, 64

5

Spółdzielnia Inwalidów „Pionier” w Prudniku

5 534, 99

6

Torkonstal – Spółka z o.o. w Prudniku

6 474, 76

7

PKP

7 467, 82

8

Firma „KoKo” - Świerczów

4 804, 84


Razem

538 017, 93

6. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane

Zobowiązania ogółem wyniosły 658 225, 46 zł.

Zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.

7. Kredyty bankowe

Na koniec roku 2004 Spółka nie korzystała z kredytu bankowego. W ciągu roku występował kredyt na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Prudniku

Spółka korzysta z dwóch pożyczek z Banku Ochrony Środowiska w Opolu, których wysokość na koniec roku 2004 wynosiła:

 • 20 700 zł ( zaciągnięta w roku 2002 na wykonanie Instalacji do higienizacji osadów wapnem palonym na miejskiej oczyszczalni ścieków),

 • 35 460 zł (zaciągnięta w roku 2004 na wykonanie Stacji zlewczej ścieków dowożonych na miejskiej oczyszczalni ścieków).

8. Analiza wskaźnikowa

Lp.

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI/ZYSKOWNOŚCI

1.

Rentowność majątku
(ROA) /w %/

Wynik finansowy netto
Średnioroczny stan aktywów

-3,61

-3,36

-4,02

2.

Rentowność kapitałów własnych
(ROE) /w %/

Wynik finansowy netto
Średnioroczny stan kapitału własnego

-3,97

-3,48

-4,16

3.

Zyskowność brutto sprzedaży
/w %/

Wynik brutto ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży

-14,15

14,14

-16,70

4.

Zyskowność netto sprzedaży
/w %/

Wynik finanfowy netto
Przychody netto ze sprzedaży

-16,32

-14,36

16,96

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

5.

Szybkość obrotu należnościami
/w dniach/

Średnioroczny stan ogółu należności z tyt. dostaw i usług X 365
Przychód netto ze sprzedaży

57

65

67

6.

Stopień spłaty zobowiązań
/w dniach/

Średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tyt. dostaw i usług X 365
Wartość sprzed. towarów i materiałów + koszt wtw. sprzedanych produktów

18

15

12

7.

Szybkość obrotu zapasów
/w dniach/

Średnioroczny stan zapasów X365
Wartość sprzed. towarów i materiałów + koszt wtw. Sprzedanych produktów

6

5

4

8.

Wskaźnik płynności I
/płynność bieżąca/

Aktywa obrotowe ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe

1,43

1,91

2,23

9.

Wskaźnik płynności II
/płynność szybka/

Aktywa obrotowe ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe

1,30

1,81

2,09

10.

Wskaźnik płynności III
/płynność inwestycji/

Inwestycje krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

0,12

0,05

0,61

WSKAŹNIK STABILIZACJI FINANSOWEJ

11.

Stopa zadłużenia
/w %/

Zobowiązania długo i krótkoterminowe
Suma aktywów

3,56

3,07

2,89

12.

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi
/w %/

Kapitał własny
Aktywa trwałe

101,10

102,60

103,07

13.

Trwałość struktury finansowania
/w %/

Kapitał własny + rezerwy
długoterminowe + zobowiązsania długoterminowe
Suma aktywów

96,40

96,83

96,709. Możliwości rozwoju sytuacji finansowej Spółki

Spółka mimo dużych zaległości płatniczych, zwłaszcza ze strony PTBS w Prudniku, przez cały rok 2004 utrzymywała płynność finansową. Niestety w niektórych okresach musiała korzystać z kredytu na rachunku bieżącym.

Decydujący wpływ na sytuację finansową Spółki w przyszłości będą miały następujące okoliczności:

 • zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie zaproponowanym przez Spółkę,

 • terminowe wpłaty należności za świadczone usługi, zwłaszcza przez największych odbiorców, tj. Z.B.K., Spółdzielnię Mieszkaniową, PTBS,

 • likwidacja zaległości płatniczych z poprzednich okresów.

VI. Analiza SWOT

1. Mocne i słabe strony

Mocne strony

Rodzaj prowadzonej działalności.

Ciągłe zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Spółkę.

Osiągnięcie dużego stopnia niezawodności w świadczeniu usług poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń.

Utrzymywanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej.

Zatrudnianie doświadczonej w branży kadry inżynieryjno – technicznej oraz finansowo – księgowej.

Zatrudnianie doświadczonej w branży załogi.

Słabe strony

Duży wpływ czynnika społeczno – politycznego na ustalanie wysokości taryf za świadczone usługi.

Spadek zapotrzebowania na wodę i usługi kanalizacyjne spowodowany zubożeniem społeczeństwa.

Konieczność utrzymywania dużego majątku w celu świadczenia usług i wynikające z tego tytułu obciążenia finansowe.

Niekorzystne dla branży przepisy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwłaszcza w zakresie wstrzymywania dostawy wody w przypadku zalegania z opłatami.

Duże obiązenia wynikające z przepisów ustawy o odpadach, Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Wodnego.

Kradzieże wody i mała skuteczność w ich likwidacji.2. Szanse i zagrożenia

Szanse

Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie zaproponowanym przez Spółkę.

Uzyskanie na dobrym poziomie terminowości wpłat za usługi świadczone przez Spółkę.

Obniżenie kosztów działalności przez pozbycie się majątku zbędnego.

Zatrzymanie się procesu trwającego od 1992 roku spadku zapotrzebowania na wodę i usługi kanalizacyjne.

Pozyskanie dodatkowej ilości ścieków po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łąka Prudnicka i Moszczanka oraz włączeniu do niej ścieków z terenu Gminy Głuchołazy.

Pozyskanie dodatkowej ilości ścieków po skanalizowaniu pozostałych miejscowości Gminy Prudnik.

Zagrożenia

Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poziomie niższym niż zaproponowany przez Spółkę.

Zaległości płatnicze ze strony największych odbiorców usług.

Dalszy spadek zapotrzebowania na wodę i usługi kanalizacyjne.

Uzyskanie niezadowalających wyników oczyszczania ścieków.VII. Strategia Spółki na najbliższe lata.

Spółka w latach 2005 – 2007 zamierza utrzymać dotychczasowy poziom świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków przy jednoczesnym założeniu obniżenia kosztów działalności i utrzymaniu dotychczasowego stopnia niezawodności w świadczeniu usług. Jednocześnie zamierza się zapewnić realizację zadań wynikających z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 – 2007.

Obniżenie kosztów działalności zamierza się osiągnąć w pierwszym rzędzie przez pozbycie się majątku zbędnego dla Spółki. Nieruchomości zbędne, przeznaczone do sprzedaży lub przekazania to:

 1. Teren starej oczyszczalni ścieków, łącznie z budynkami technologicznymi, garażowymi oraz budynkiem mieszkalnym.

Charakterystyka obiektu

Obiekt usytuowany przy ul. Łuczniczej w Prudniku na n/w działkach:

  • nr 641/40 m.7 o powierzchni 0,2505 ha,

  • nr 499/40 m.7 o powierzchni 1,2110 ha,

  • nr 299/40 m.7 o powierzchni 0,1898 ha.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 1,6513 ha.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • Budynek mieszkalny (jedno mieszkanie) zamieszkały przez Panią Olgę Winkler - wdowę po pracowniku zakładu.

  • Budynek technologiczny.

  • Budynek socjalno-garażowy.

  • Budynek gospodarczy - szopa (do rozbiórki).

  • Dwa osadniki pionowe (zbiorniki cylindryczne o średnicy 5,5 m i głębokości 5,5 m).

  • Cztery osadniki poziome (zbiorniki trapezowe o długości 14 m i średniej głębokości 4 m).

Przewidywane oszczędności z tytułu sprzedaży lub przekazania

W związku ze sprzedażą lub przekazaniem obiektu przewiduje się następujące oszczędności:

  • podatek od nieruchomości – 14 107 zł/rok,

  • energia elektryczna - 500 zł/rok.

Stan załatwiania sprawy

Zarząd Spółki pismem nr T/1152/26/05/01 z dnia 24.05.2001 r. wystąpił z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przeznaczenie do sprzedaży przedmiotowego obiektu. Jednak stanowisko w tej sprawie nie zostało podjęte.

 1. Teren w okolicach „zburzonego klasztoru” łącznie z zabudowanym na nim nieczynnym zbiornikiem na wodę:

Charakterystyka obiektu

W skład nieruchomości wchodzą:

  • działki niezabudowane nr 233/24 i nr 328/25 m. 8 o pow. 0,2346 ha

  • oraz działka nr 357/93 mapy 4 o pow.0,3668 ha zabudowana nieczynnym zbiornikiem wody.

Powyższe działki stanowią zwartą całość.

Przewidywane oszczędności z tytułu sprzedaży lub przekazania

W związku ze sprzedażą lub przekazaniem obiektu przewiduje się następujące oszczędności:

  • podatek od nieruchomości – 3 909 zł/rok,

Stan załatwiania sprawy

Zarząd Spółki pismem nr T/653/18/02/02 z dnia 27.02.2002 r. zwrócił się do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży. Uchwałą nr 2/2002 z dnia 8.05.2002 r. Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na zbycie nieruchomości w drodze przetargu. Zarząd Spółki zlecił wycenę nieruchomości. W październiku 2003 r. ogłosił przetarg nieograniczony na jej sprzedaż. Przetarg z powodu braku zainteresowania nie doszedł do skutku. W listopadzie 2003 r. Zarząd Spółki ogłosił przetarg ofertowy, który również z powodu braku zainteresowania nie doszedł do skutku. W kwietniu br. został ogłoszony ponowny przetarg ofertowy , który również okazał się nieskuteczny. W związku z tym Zarząd Spółki zwróci się do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki.

 1. Pompownia ścieków przy al. Lipowej:

Charakterystyka obiektu

Obiekt usytuowany przy al. Lipowej w Prudniku na działce nr 1349/15 m. 5 o powierzchni 0,0598 ha.

Nieruchomość składa się z:

  • studni zbiorczej ścieków,

  • podziemnej pompowni,

  • budynku rozdzielni elektrycznej.

Przewidywane oszczędności z tytułu sprzedaży lub przekazania

W związku ze sprzedażą lub przekazaniem obiektu przewiduje się następujące oszczędności:

  • podatek od nieruchomości – 389 zł/rok,

  • energia elektryczna – 1000 zł/rok,

  • koszty utrzymania i eksploatacji – 3 000 zł/rok.

Stan załatwiania sprawy

Likwidacja pompowni ścieków została przewidziana w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Jej przeprowadzenie zależy jednak od wybudowania kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do ul. Strzeleckiej. Zadanie to jest częścią przedsięwzięcia polegającego na skanalizowaniu doliny Złotego Potoku, które ma być rozpoczęte w roku 2005.

 1. Teren ujęcia wody przy ul. Poniatowskiego:

Charakterystyka obiektu

Obiekt składa się z ujęcia wody, stacji wodociągowej oraz bazy zakładu. Dużą część terenu zajmuje dwuczęściowy staw. Całość usytuowana jest na następujących działkach:

  • Nr 2648/8 m. 5 o powierzchni 0,1586 ha,

  • Nr 1195/9 m. 5 o powierzchni 9,9200 ha,

  • Nr 766/8 m. 5 o powierzchni 2,0470 ha.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 12,1256 ha. Cały teren stanowi strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody.

Przewidywane oszczędności z tytułu sprzedaży lub przekazania

Planuje się cały tren niezbędny dla działalności zakładu ograniczyć do ok. 3 ha. poprzez zmianę zasięgu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody. Z tego tytułu przewiduje się oszczędności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości ok. 60 000 zł/rok

Stan załatwiania sprawy

Po dwukrotnym unieważnieniu przez Wojewodę Opolskiego decyzji Starosty Prudnickiego ustanawiających nowe strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia przygotowano i złożono wniosek do RZGW we Wrocławiu o ustanowienie nowych stref ochrony bezpośredniej ujęcia wody w oparciu o aktualne przepisy Prawa Wodnego. Sprawa jest w trakcie załatwiania. Termin załatwienia ok. 1 roku.

VIII. Inne ważne zdarzenia.

Jako najważniejsze wydarzenia mające znaczenie dla działalności Spółki w roku 2004 uznać należy:

 • efekty uzyskane po wprowadzeniu technologii SeaQuest do sieci wiejskiego systemu wodociągowego. Osiągnięte wyniki dają podstawę do optymizmu i dobrze rokują na przyszłość. Może się bowiem okazać, że wymiana ok. 20 km sieci wodociągowej w miejscowościach Łąka Prudnicka i Moszczanka nie będzie konieczna,

 • zatwierdzenie w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik opłat za wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. Decyzja ta stworzyła podstawę do zawarcia umów z podmiotami posiadającymi powierzchnie szczelne, place utwardzone, drogi i parkingi oraz pobieranie opłat za wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. Wcześniej, Spółka świadczyła usługi polegające na odprowadzaniu ścieków opadowych i roztopowych do miejskich kanalizacji: ogólnospławnej i deszczowej ponosząc z tego tytułu koszty (amortyzacja, podatki, eksploatacja, naprawy i remonty), nie miała jednak prawnych możliwości pobierania za te usługi opłat. Mimo dużych oporów i trudności ze strony podmiotów wprowadzających ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji miejskich proces zawierania umów jest zakończony.

 • przekazanie 86 % wytworzonego na miejskiej oczyszczalni ścieków zhigienizowanego wapnem palonym osadu ściekowego do przyrodniczego wykorzystania .Sprawozdanie z działalności Zarządu

1. Informacje o członkach Zarządu

Zarząd Spółki w roku 2004 pracował w następującym składzie:

Zbigniew Zioła – Dyrektor Zarządu, zam. w Prudniku przy ul. Bora-Komorowskiego 15,

Stanisław Waszczykowski – Zastępca dyrektora Zarządu, zam. w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1a/2.

2. Sposób i okres powołania

Dyrektor Zarządu – Zbigniew Zioła został powołany na stanowisko przez Radę Nadzorczą Spółki pismem nr RN/K – 1/92 z dnia 1 lipca 1992 r. na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku”, repertorium A nr 335/92 z dnia 16 marca 1992 r. oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/92 z 16 marca 1992 r. w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na czas nieograniczony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zastępca Dyrektora – Stanisław Waszczykowski został powołany na stanowisko przez Radę Nadzorczą Spółki pismem nr RN/K – 2/92 z dnia 1 lipca 1992 r. na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku”, repertorium A nr 335/92 z dnia 16 marca 1992 r. oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/92 z 16 marca 1992 r. w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na czas nieograniczony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Zakres kompetencji członków Zarządu

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Dyrektor Zarządu na bieżąco kieruje całością spraw Spółki i w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownikiem zakładu pracy.

Z-ca Dyrektora na bieżąco kieruje pracą pionu technicznego, pod nieobecność Dyrektora Zarządu prowadzi całość spraw Spółki.

4. Inicjatywy podejmowane przez poszczególnych członków Zarządu w zakresie swoich kompetencji

W roku 2004 Zarząd podejmował inicjatywy na podstawie wspólnych ustaleń. Najważniejsze inicjatywy Zarządu Spółki to:

 • wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o na wykonanie zadania : Dostawa i montaż stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Prudniku

 • podjęcie działań w celu wprowadzenia do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opłaty za wprowadzanie do kanalizacji ścieków opadowych i roztopowych,

 • wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o na wykonanie zadania : Włączenie do systemu wizualizacji stacji wodociągowej w Prężynce.

 • wprowadzenie technologii SeaQuest w wiejskim systemie wodociągowym w celu poprawy jakości wody w miejscowościach Łąka Prudnicka i Moszczanka oraz stanu sieci przesyłowej.

 • wprowadzenie promocyjnej ceny na wywóz nieczystości płynnych z szamb przydomowych w celu pozyskania większej ilości ścieków dowożonych,

 • poszukiwanie odbiorców wytworzonego na miejskiej oczyszczalni ścieków zhigienizowanego wapnem palonym osadu ściekowego do przyrodniczego wykorzystania,

 • ponowne podjęcie działań w sprawie ograniczenia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody przy ul. Poniatowskiego.

5. Tematyka i wykaz podejmowanych uchwał

Zarząd Spółki w roku 2004 podjął następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/03/2004 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 – 2007.

 2. Uchwała nr 2/03/2004 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 oraz opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

 3. Uchwała nr 3/04/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r..

 4. Uchwała nr 4/06/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego i rzeczowego na rok 2004.

 5. Uchwała nr 5/10/2004 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmian w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 – 2007.

 6. Uchwała nr 6/10/2004 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zakupu samochodów dostawczych.

 7. Uchwała nr 7/12/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży samochodu dostawczego „Żuk”.

6. Współpraca z Radą Nadzorczą (realizacja uchwał Rady)

Rada Nadzorcza Spółki w roku 2004 r. odbyła 10 posiedzeń. We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli obaj członkowie Zarządu oraz Główna ksiegowa Spółki. Zarząd Spółki w pełni wykonywał wszystkie ustalenia Rady wynikające z protokółów, przygotowywał niezbędne materiały, udzielał wyjaśnień na posiedzeniach oraz realizował wspólnie ustaloną strategię postępowania. Rada Nadzorcza w roku 2004 podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/2004 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r..

 2. Uchwała nr 2/2004 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie pokrycia straty w kwocie 775 650, 89 zł w roku 2 003..

 3. Uchwała nr 3/2004 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie udzielenia pokwitowania członkom Zarządu.

 4. Uchwała nr 4/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego i rzeczowego na rok 2004.

 5. Uchwała nr 5/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu Spółki.

Innych uchwał Rada Nadzorcza w roku 2004 nie podejmowała.

7. Współpraca ze związkami zawodowymi

W Spółce prowadzą działalność dwie organizacje związkowe:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zrzeszający 30 członków oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Prudnik zrzeszający 12 członków.

Współpraca z obiema organizacjami układa się dobrze. Zarząd Spółki w kontakcie z nimi kieruje się przepisami ustawy o związkach zawodowych.

W Spółce funkcjonuje wybrany przez załogę Społeczny Inspektor Pracy.

8. Informacje i sprawozdania składane Zgromadzeniu Wspólników

Informacje dotyczące realizacji zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z wymogami zezwolenia, Zarząd złożył Burmistrzowi Prudnika w następujących terminach:

 • 16 lipca 2004 r. za I półrocze 2004 r. (pismem nr T/2735/59/07/04),

 • 20 stycznia 2005 r. za II półrocze 2004 r. (pismem nr T/326/03/01/05).

W dokumentach tych szczegółowo przedstawiono:

 • Realizację zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 • Realizację zezwolenia w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • Analizę przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • Informację w sprawie częstotliwości, przyczyn i sposobu załatwiania skarg i wniosków wniesionych przed odbiorców usług.

 • Informacja w sprawie wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie dnia 13.03 2005 r. Radzie Miejskiej w Prudniku została złożona Informacja z działalności Spółki w roku 2004.

9. Sprawy różne

Rok 2004, był kolejnym, dwunastym rokiem działalności Spółki. Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. – „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku” prowadzi działalność podstawową polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Prudnik oraz zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wsi Prężynka w Gminie Lubrza. Wykonuje również inne zadania z branży wodociągów i kanalizacji w interesie i na rzecz Gminy Prudnik. Działalność tą Spółka prowadzi na podstawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na obszarze Gminy Prudnik, wydanego decyzją Burmistrza Prudnika nr IK-IX/6210/1/2003 z dnia 13.01. 2003 r oraz na podstawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wsi Prężynka, wydanego decyzją Wójta Gminy Lubrza nr ZPI-7130/1/03 z dnia 13.01.2003 r., w oparciu o regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską w Prudniku uchwałą nr L/711/2002 z dnia 10.10.2002 r. oraz w oparciu o regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza uchwalony przez Radę Gminy w Lubrzy, uchwałą nr II/18/2002 z dnia 12.12.2002 r..

Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ciągu roku 2004 z ujęć własnych pobrano 1.506.554 m3 wody, z czego:

 • 1.253. 811 m3 z ujęć systemu miejskiego,

 • 252.7433 m3 z ujęć systemu wiejskiego.

Dla zaopatrzenia wsi Piorunkowice dokonano zakupu wody (wodociąg Ścinawa) w ilości: 9.472 m3 .

Z ogólnej ilości pozyskanej wody , do sieci wtłoczono 1.500.098 m3, zaś sprzedano

 • 1.209.619 m3 wody, z czego:

 • 1.014.175 m3 dla odbiorców systemu miejskiego,

 • 193.444 m3 dla odbiorców systemu wiejskiego,

Realizując zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków istniejącym systemem kanalizacyjnym odprowadzono i oczyszczono na miejskiej oczyszczalni 1.524.999 m3 ścieków. Z ogólnej ilości ścieków komunalnych - 1.000.013 m3 stanowią ścieki bytowe i przemysłowe oraz częściowo opadowe i roztopowe (sprzedaż usług kanalizacyjnych). Pozostałą część tj. 393 550 m3 stanowią inne ścieki opadowe i roztopowe oraz ścieki przypadkowe.

Przez cały rok, wyłączając sytuacje awaryjne, utrzymywana była ciągła dostawa wody odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz utrzymany był ciągły odbiór ścieków. Interwencje załatwiane były natychmiast, w ramach codziennej obsługi w godzinach pracy, bądź w ramach pogotowia technicznego. Awarie wodociągowe i kanalizacyjne usuwane były na bieżąco przez służby pogotowia technicznego. Niejednokrotnie służby nasze używane było do interwencji w sprawach, których załatwienie leżało w kompetencji innych podmiotów np. właścicieli lub zarządców dróg. Jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejscowości Łąka Prudnicka i Moszczanka poprawiła się po wprowadzeniu w maju 2004 r. w wiejskim systemie wodociągowym nowej technologii . W tym czasie rozpoczęto w sieci wodociągowej systemu wiejskiego dozowanie preparatu fosforanowego SeaQuest służącego do uzdatniania wody, usuwania złogów korozyjnych i osadów z sieci oraz zabezpieczającego materiał, z jakiego wykonana jest sieć wodociągowa przed procesami jej starzenia.

W dniu dzisiejszym, po ponad półrocznym stosowaniu preparatu SeaQuest możemy stwierdzić, iż działanie preparatu spełniło nasze oczekiwania, w kwestiach obniżenia barwy, mętności i zawartości żelaza w wodzie u jej odbiorców, oraz spadku liczby reklamacji dotyczących złej jakości wody w sieci z terenu w/w miejscowości. Poprawiły się również hydrauliczne parametry pracy sieci oraz pompowni strefowej w Moszczance. Po długotrwałym stosowaniu preparatu może się okazać, że wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach Łąka Prudnicka i Moszczanka nie będzie konieczna.