Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o. z siedzibą w Prudniku, ulica Poniatowskiego 1, oraz prawa i obowiązki Odbiorców usług wynikające z art. 19 ust 2 ustawy.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:
  1) ”Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858),
  2) „Odbiorca” należy przez to rozumieć odbiorcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy,
  3) „Zakład” należy przez to rozumieć Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobową Spółkę Gminy Prudnik z o.o..

§2

Zakład wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków udzielone decyzją Burmistrza Prudnika nr IK-IX/6210/1/2003 z dnia 13 stycznia 2003 r.

§3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.

 

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§4

Zakład zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków:

1) dostarcza Odbiorcom w sposób ciągły wodę, a jej jakość do spożycia przez ludzi potwierdza okresowo – nie rzadziej niż raz na kwartał – w informacjach złożonych Burmistrzowi Prudnika,
2) minimalne ciśnienie wody na przyłączu wodociągowym przy wodomierzu gółwnym nie powinno być niższe niż 0,2 MPa lub nie niższe od określonego w warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej,
3) niezwłocznie likwiduje awarie urządzeń wodociągowej oraz ich skutki,
4) okresowo legalizuje wodomierze główne,
5) odbiera w sposób ciągły przez posiadane urządzenia kanalizacyjne ścieki bytowe, przemysłowe oraz opadowe i roztopowe,
6) niezwłocznie likwiduje awarie urządzeń kanalizacyjnych oraz ich skutki.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§5

 1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków osoba ubiegająca się o jej zawarcie składa w siedzibie Zakładu dołączając do wniosku protokół odbioru przyłączy podpisany przez przedstawiciela Zakłądu oraz powykonawczą inwentaryzacje geodezyjną przyłączy.
 2. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 3. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przemysłowych zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U z 2006r. Nr 136 poz. 964).
 4. W umowie określa się termin, w którym Zakład ma prawo wypowiedznia umowy właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku.

§6

 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
 2. Umowa winna określać przypadki jej rozwiązania.

§7

Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§8

 1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stanowi załącznik do tej umowy.
 2. W rozliczeniach strony umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy.
 3. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
 4. Zapłata za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki wnoszona jest za okres obrechunkowy określony w umowie, w której określone są również skutki niedotrzymania terminu zapłaty i sposób uiszczenia opłat.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§9

Techniczne możliwości świadczenia usług przyłączenia nieruchomości do sieci uwarunkowane są ustuowaniem nieruchomości względem sieci oraz zdolnością dostawy wody z istniejącej sieci wodociągowej i przepustowości sieci kanalizacyjnej.

§10

 1. Osoby obiegające się o przyłączenie do sieci składają pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanch dalej „warunkami przyłączenia”. Wzór wniosku ustala Zakład.
 2. W przypadku, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli lub zarządów nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Zakładu, przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Zakład.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien w szczególności zawierać:
  1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
  2) adres podłączanej nieruchomości,
  3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
  4) informacje w sprawie ilości zapotrzebowania na wodę oraz ilości, rodzaju i jakości odprowadzanych ścieków,
  5) datę i podpis wnioskodawcy.
 4. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie o sieci załącza:
  1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulkowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
  2) aktualną mapę sytuacyjną, określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§11

 1. Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni id dnia złożenia wniosku.
 2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
 3. Warunki przyłącznia określają:
  1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
  2) maksymalne dobowe i godzinowe oraz średnie dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
  3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
  4) minimalne ciśnienie wody w pobliżu nieruchomości,
  5) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
  6) wymaganie wynikające z przepisów prawa budowlanego lub inneych przepisów,
  7) termin ważności warunków przyłączenia.

§12

Przyłaczenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w §11, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§13

Informacje dotyczące dostępu do usług wodociągowych lub kanalizacyjnych przyszli odbiorcy usług mogą uzyskać w:
1) Urzędzie Miejskim w Prudniku, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2) Siedzibie Zakładu przy ul. Poniatowskiego 1 w Prudniku, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
c) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§14

 1. Informacje dotyczące bieżącej działalności Zakładu, zakresu świadczonych usług, obowiązujących taryf i cenników oraz sposobu załatwiania spraw można uzyskać codzieniennie od poniedziałku do piątku w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Poniatowskiego 1, od godziny 7:00 do godziny 15:00.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są dostępne na stronie internetowej www.zwikprudnik.opalnet.pl.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza

§15

 1. Warunki przyłączenia, względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.
 2. Określone w warunkach przyłączenia lub umowie o przyłączenie próby i odbiory częsciowe oraz końcowe są przeprowadzane prxzy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
  Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia §16, określa Zakład.

§16

 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołuodbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.
 2. Protokól odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
  1) date odbioru,
  2) przedmiot odbioruz wyszczegolnieniem przezmaczenia przyłącza, jego średnicy, materiałów z których jest wykonany oraz jego długości,
  3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
  4) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
  5) adres nieruchomości, do której wykonano podłącznie,
  6) podpisy członków komisji.
 3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jedo podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia posemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§17

 1. Zakład zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.
 2. Wstrzymanie dostawy wody lub odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców, gdy występuą warunki stważające zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska albo uniemożliwiające świadczenie usług.
 3. O wstrzymaniu dostawy wody lub odprowadzania ścieków Zakład informuje Odbiorców niezwłocznie, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§18

 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości wynikających z planowanych prac inwestycyjnych lub remontowo-konserwacyjnych, zakład zawiadamia Odbiorców przez umiesczenie ogłoszeń w rejonie wystąpienia zakłóceń, conajmniej dwa dni przed ich wystąpieniem.
 2. O wystąpieniu zakłóceń, o których mowa w ust. 1 o szerszym zasięgu, Zakład zawiadamia Odbiorców za pośrednictwem prasy lokalnej conajmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

§19

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorców o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§20

Zakład zawiadamia Odbiorców o planowanych zmianiach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków z conajmniej 12 miesięcznych wyprzedzeniem.

§21

Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

Rozdział IX

Stanadardy obsługi Odbiorców usług
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§22

Zakład zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta przez:
1) Utworzenie Biura Obsługi Klienta, o którym mowa w §14.1 regulaminu.
2) Udzielenie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§23

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków inaczej, w zakresie udzielania przez Zakład informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej scieków, udzielenie tych informacji na żądanie Odbiorców następuje w ciągu:
1) natychmiast w sprawie zaistniałych awarii wodociągowych lub kanalizacyjnych,
2) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewodywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
3) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa powyżej,
4) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§24

 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług orazy wysokości oplat za usługi.
 2. Reklamacje, o którycj mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie przez zainteresowanego w siedzibie Zakłądu przy ul. Poniatowskiego 1 w Prudniku, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej pod adres: .
 3. Reklamacja powinna zwierać:
  1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
  2) przedmiot reklamacji,
  3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
  5) numer i datę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  6) podpis Odbiorcy.
 4. Zgłoszona reklamacja wymaga potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Zakładu.
 5. Zakład rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia
 6. W sytuacji, w której załatwienie reklamacji wymaga udziału innych podmiotów, termin określony w punkcie 5 może być przedłużony do 30 dni.
 7. Zakład udziela odpwiedzi na reklamację w formi pisemnej. Odpowiedz ta winna zawierać:
  1) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
  2) powołanie podstawy prawnej,
  3) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§25

 1. Woda do celów przeciw pożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych, posiadanych przez porzedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, a wszczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
 2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu są:
  1) Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Prudniku,
  2) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Prudnik.

§26

 1. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu zobowązani są do składania bieżących informacji o ilości wody zużytej na te cele, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są okresowo, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§27

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858), wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§28

Zakład zobowiązany jest do udostępnienia niniejszego regulaminu na każde żądanie Odbiorcy.

§29

Zmiany w regulaminie wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§30

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§31

Traci moc uchwała Nr XLV/533/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§32

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.