Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Spółki - struktura własnościowa oraz informacja o dochodach i stratach

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33 337 210,00 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych) i dzieli się na 4 442 udziały w wysokości 7 505 zł (siedem tysięcy pięćset pięć złotych) każdy.

Zastaw na udziałach, użytkowanie udziałów: żaden z udziałów nie został zastawiony; na żadnym z udziałów nie ustanowiono użytkowania.

  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40 179 453,56 zł.

  • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazał zysk netto w wysokości 71 702,16 zł.

  • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 323 337,93 zł.

  • Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90 869,05 zł.